strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z chemii.  Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Konkursy z chemii odbędą się: 27.11.2018 r. - Pingwin04.04.2019 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z chemii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
 2. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Gęstość, masa i objętość.
 5. Substancje proste i złożone. Pierwiastek i związek chemiczny. Symbole pierwiastków.
 6. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 7. Właściwości metali i niemetali.
 8. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 9. Korozja i jej zapobieganie.
 10. Powietrze, jego skład i właściwości.
 11. Azot i gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 12. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 13. Spalanie i utlenianie.
 14. Tlenki metali i niemetali.
 15. Właściwości dwutlenku węgla.
 16. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 17. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 18. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
 19. Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
 20. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza, dziura ozonowa, efekt cieplarniany.
 21. Para wodna w powietrzu.
 22. Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
 23. Cząstki elementarne materii i ich właściwości.
 24. Masa atomowa i cząsteczkowa.
 25. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.

Klasa VIII szkoły podstawowej

 1. Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej oraz:
 2. Zjawisko promieniotwórczości, izotopy promieniotwórcze.
 3. Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
 4. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 5. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 6. Równania reakcji chemicznych.
 7. Rodzaje wiązań chemicznych.
 8. Prawo zachowania masy.
 9. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 10. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
 11. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 12. Budowa atomu pierwiastka a jego położenie w układzie okresowym.
 13. Obliczenia stechiometryczne.
 14. Woda i roztwory wodne.
 15. Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe), mieszanie roztworów.
 16. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 17. Kwasy tlenowe i beztlenowe - siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V), węglowy, chlorowy (VII), solny, siarkowodorowy, bromowodorowy.
 18. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 19. Kwasy w naszym otoczeniu.
 20. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, kwasy mocne i słabe.
 21. Wodorotlenki i zasady.
 22. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 23. Otrzymywanie i właściwości zasad.
 24. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 25. Roztwory elektrolitów.
 26. Dysocjacja kwasów i zasad.
 27. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
 28. Reakcje utleniania-redukcji.
 29. Wybitni chemicy.

Klasa III gimnazjum

 1. Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum oraz:
 2. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne.
 3. Otrzymywanie soli.
 4. Właściwości i zastosowanie soli.
 5. Nazewnictwo soli. Sole wokół nas.
 6. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 7. Reakcje metali z kwasami.
 8. Występowanie węgla w przyrodzie.
 9. Odmiany alotropowe węgla.
 10. Surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 11. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
 12. Właściwości i zastosowanie alkanów.
 13. Szereg homologiczny alkenów.
 14. Acetylen i jego właściwości.
 15. Polimeryzacja i polimery.

 

Zakres tematyczny - PANDA


Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
 2. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Gęstość, masa i objętość.
 5. Substancje proste i złożone. Pierwiastek i związek chemiczny. Symbole pierwiastków.
 6. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 7. Właściwości metali i niemetali.
 8. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 9. Korozja i jej zapobieganie.
 10. Powietrze, jego skład i właściwości.
 11. Azot i gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 12. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 13. Spalanie i utlenianie.
 14. Tlenki metali i niemetali.
 15. Właściwości dwutlenku węgla.
 16. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 17. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 18. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
 19. Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
 20. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza, dziura ozonowa, efekt cieplarniany.
 21. Para wodna w powietrzu.
 22. Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
 23. Cząstki elementarne materii i ich właściwości.
 24. Masa atomowa i cząsteczkowa.
 25. Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości.
 26. Zjawisko promieniotwórczości, izotopy promieniotwórcze.
 27. Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
 28. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 29. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 30. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
 31. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 32. Wiązania jonowe i kowalencyjne. Skala elektroujemności Paulinga.
 33. Równania reakcji chemicznych.
 34. Prawo zachowania masy.
 35. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 36. Mol i masa molowa.
 37. Obliczenia stechiometryczne.
 38. Tlenek wodoru; właściwości wody.
 39. Rodzaje wód w przyrodzie, woda destylowana.
 40. Zanieczyszczenia wód naturalnych i sposoby oczyszczania.
 41. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
 42. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 43. Tlenek wodoru; właściwości wody.
 44. Rola wody w przyrodzie, woda destylowana.
 45. Zanieczyszczenia wód naturalnych i ich sposoby oczyszczania.
 46. Woda jako rozpuszczalnik.
 47. Rodzaje roztworów; krystalizacja, rozpuszczalność substancji w wodzie.
 48. Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe).

Klasa VIII szkoły podstawowej

 1. Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej oraz:
 2. Reakcje utleniania-redukcji.
 3. Mieszanie roztworów.
 4. Kwasy tlenowe i beztlenowe - siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V),węglowy, chlorowy (VII), solny, siarkowodorowy, bromowodorowy.
 5. Otrzymywanie i właściwości.
 6. Kwasy w naszym otoczeniu.
 7. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 8. Kwasy mocne i słabe.
 9. Kwaśne deszcze.
 10. Wodorotlenki i zasady.
 11. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 12. Otrzymywanie i właściwości zasad.
 13. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 14. Roztwory elektrolitów.
 15. Dysocjacja kwasów i zasad.
 16. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
 17. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne, nazewnictwo.
 18. Dysocjacja soli.
 19. Reakcje metali z kwasami.
 20. Reakcja zobojętniania.

Klasa III gimnazjum

 1. Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum oraz:
 2. Otrzymywanie soli.
 3. Właściwości i zastosowanie soli.
 4. Sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 5. Sole wokół nas.
 6. Występowanie węgla w przyrodzie.
 7. Odmiany alotropowe węgla.
 8. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
 9. Właściwości i zastosowanie alkanów.
 10. Szeregi homologiczne alkenów i alkinów.
 11. Właściwości etynu i etenu.
 12. Polimeryzacja i polimery.
 13. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
 14. Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
 15. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
 16. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
 17. Wyższe kwasy karboksylowe.
 18. Szereg homologiczny alkoholi.
 19. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
 20. Estry; reakcja estryfikacji.
 21. Aminy i aminokwasy.
 22. Składniki chemiczne żywności.
 23. Rodzaje i właściwości tłuszczów.
 24. Budowa i właściwości białek, reakcje charakterystyczne.
 25. Stężenie molowe roztworu.
 26. Cukry proste i złożone.
 27. Właściwości glukozy, sacharozy.
 28. Próba Tollensa i próba Trommera.


Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email