strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka angielskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
 

Konkursy z języka angielskiego odbędą się: 23.11.2015 r. - Pingwin i 13.04.2016 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka angielskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

 

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

 

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Poziom I
1. Gramatyka:

 • zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze,
 • liczba mnoga rzeczowników,
 • czasownik "to be", "have got", ”can”
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne od 1 - 100,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • czasowniki: like, love, hate, want, live,
 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze i osobowe,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • czasy teraźniejsze: Present simple i Present continuous,
 • some i any,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu
 • forma dzierżawcza: saxon genitive,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych;
 • czas Past simple.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku, daty
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu i domu, meble i sprzęty,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • moja rodzina,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • części ciała i ubrania,
 • przedmioty w klasie,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • cechy wyglądu człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie: owoce i warzywa,
 • nazwy posiłków,
 • kraje, narodowości i języki,
 • typowe miejsca w mieście i na wsi.

 


Poziom II
1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla poziomu I oraz:
 • czasy gramatyczne: Future simple i „going to" i Present continuous dla przyszłości,
 • porównanie czasów: Present simple i Present continuous,
 • czas Past continuous, Present perfect,
 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, porównania z as ...... as,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of,
 • pytania: "How much ?", "How many?",
 • czasownik “have”, “have to” i “have got”,
 • czasowniki modalne: “can; must; should, would, shall, could,  may, might”,
 • liczebniki porządkowe,
 • tryb rozkazujący,
 • some/any/no/every + thing, body, one, where,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I  typu,
 • tworzenie przysłówków i ich pozycja w zdaniu,
 • podstawowe „phrasal verbs”,
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla poziomu I oraz:
 • podróżowanie, wakacje,
 • praca, zawody i czynności z nimi związane,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • spędzanie wolnego czasu,
 • prośba o pozwolenie, odmowa, dawanie pozwolenia,
 • porównywanie rzeczy,
 • hobby i zainteresowania,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • szkoła, przedmioty szkolne,
 • praca człowieka, zawody,
 • żywność i napoje, tradycyjne jedzenie,
 • sklepy i zakupy,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe,
 • różne formy transportu.

 


Poziom III
1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla poziomu I i II oraz:
 • czasy: Present perfect simple i Present perfect continuous,
 • “question tags”,
 • zdania warunkowe II typu,
 • "phrasal verbs",
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • „enough” z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too,
 • strona bierna w czasach simple,
 • czasowniki: „do, make i take”,
 • so i neither/nor,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące,
 • przyimek z przymiotnikiem i rzeczownikiem i czasownikiem,
 • pytania pośrednie.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla poziomu I i II oraz:
 • zgadzanie/ nie zgadzanie się z czyimś zdaniem,
 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, TV, literatura,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy społeczne,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa,
 • obowiązki i prace domowe,
 • problemy społeczne, przestępczość
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania,
 • przepraszanie i dziękowanie, reakcja na nie,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • przewidywanie i podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • świat przyrody.

 

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

 

Poziom I
1. Gramatyka:

 

 • zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze,
 • liczba mnoga rzeczowników,
 • czasownik "to be", "have got", ”can”,
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • przyimki czasu i miejsca,
 • pytajniki: where, who, when, what, how, which, whose, why,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • czasowniki: like, love, hate, want, live,
 • tworzenie zdań pytających i przeczących,
 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • czasy teraźniejsze: Present simple i Present continuous,
 • czas Past simple,
 • some i any,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • forma dzierżawcza: saxon genitive,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • czasownik: must/mustn’t,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • pytania: "How much?", "How many?",
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

 

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 

 • pozdrawianie, przedstawianie się,
 • wskazywanie przedmiotów,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • kolory,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna, przedmioty szkolne,
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu i domu,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • rodzina,
 • mój pokój, meble,
 • moje ulubione przedmioty szkolne, jedzenie i zajęcia w wolnym czasie,
 • duże liczby,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • części ciała i ubrania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • cechy wyglądu człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie: owoce i warzywa,
 • nazwy posiłków,
 • kraje, narodowości i języki,
 • typowe miejsca w mieście i na wsi,
 • zakaz i obowiązek,
 • formułowanie próśb,
 • porównywanie rzeczy,
 • daty.

 


Poziom II
1. Gramatyka:

 

 • zakres materiału dla poziomu I oraz:
 • czasy gramatyczne: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne), Future simple i „going to" dla przyszłości,
 • porównanie czasów: Present simple i Present continuous,
 • czas Past continuous, Present perfect,
 • porównanie czasów: Past simple i Past continuous,
 • porównanie czasów: Past simple, Present perfect i Present simple,
 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, porównania z as ...... as,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of,
 • pytania: "How much?", "How many?",
 • czasownik "have", "have to" i "have got",
 • czasowniki modalne: "can, must, should, would, must, shall",
 • liczebniki porządkowe,
 • tryb rozkazujący,
 • czasowniki modalne: "could, may, might",
 • some/any/no/every + thing, body, one, where,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I typu,
 • tworzenie przysłówków i ich pozycja w zdaniu,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • czasowniki "have, go, come",
 • przymiotniki i przysłówki, przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

 

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 

 • zakres materiału dla poziomu I oraz:
 • podróżowanie, wakacje,
 • praca, zawody i czynności z nimi związane,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • spędzanie wolnego czasu,
 • prośba o pozwolenie, odmowa, dawanie pozwolenia,
 • szukanie i pytanie o informację,
 • hobby i zainteresowania,
 • daty,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • przedmioty szkolne,
 • praca człowieka, zawody,
 • żywność i napoje, tradycyjne jedzenie,
 • ceny, pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe,
 • plany na przyszłość,
 • różne formy transportu,
 • zdolności i umiejętności,
 • instruowanie i wydawanie poleceń,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa.

 


Poziom III
1. Gramatyka:

 

 • zakres materiału dla poziomu I i II oraz:
 • czasy: Present perfect simple i Present perfect continuous,
 • "question tags",
 • zdania warunkowe II i III typu,
 • "phrasal verbs",
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • „enough” z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too,
 • strona bierna w czasach simple,
 • czasowniki: "do, make i take",
 • so i neither/nor,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • przyimek z przymiotnikiem i rzeczownikiem i czasownikiem,
 • pytania pośrednie,
 • konstrukcja "have something done",
 • wyrażenie "used to".

 

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 

 • zakres materiału dla poziomu I i II oraz:
 • zgadzanie/ nie zgadzanie się z czyimś zdaniem,
 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne, zagrożenia i ochrona środowiska, klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, TV, literatura,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • obowiązki i prace domowe,
 • problemy społeczne, przestępczość,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania,
 • przepraszanie i dziękowanie, reakcja na nie,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • przewidywanie i podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • świat przyrody,
 • wyrażanie przypuszczenia i prawdopodobieństwa,
 • tablice informacyjne,
 • wyrażanie upodobań, chęci, pragnień.

 

 

 

 Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email