strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z przyrody. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej .

Konkursy z przyrody odbędą się: 28.11.2018 r. - Pingwin05.04.2019 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z przyrody przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Klasa IV szkoły podstawowej

I. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
II. Obowiązujące treści z klasy IV:
1. Orientacja w terenie:

 • przebieg linii widnokręgu, kierunki główne;
 • różnice między planem a mapą;
 • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.

2. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • pomiar składników pogody, właściwe jednostki;     
 • składniki pogody, analiza wyników oraz zależności między nimi;
 • cechy pogody w różnych porach roku.

3. Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów;
 • zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;
 • zasady dbałości o ciało i otoczenie.

4. Ja i moje otoczenie:

 • oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;
 • rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia;
 • podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry.

Klasa VI szkoły podstawowej

I. Obowiązujące treści z klasy IV, V.
II. Obowiązujące treści z klasy VI:
1. Ziemia we wszechświecie:

 • globus jako model Ziemi;
 • Układ Słoneczny;
 • teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
 • załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
 • ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

2. Lądy i oceany:

 • pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
 • wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
 • wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

3. Krajobrazy świata:

 • krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Klasa IV szkoły podstawowej
I. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
II. Obowiązujące treści z klasy IV:
1. Sposoby poznawania przyrody:

 • Obserwacje i doświadczenia w poznawaniu przyrody;
 • Przyrządy wykorzystywane w poznawaniu przyrody;
 • Źródła wiedzy o przyrodzie;
 • Zmysły niezbędne do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

2. Orientacja w terenie:

 • Widnokrąg;
 • Kierunki na widnokręgu i sposoby ich wyznaczania;
 • Miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca;
 • Zależność między wysokością górowania Słońca a długością i kierunkiem cienia;
 • Zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku;
 • Plan i mapa;
 • Legenda mapy;
 • Kierunki na planie i mapie.

3. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • Pogoda i jej składniki;
 • Przyrządy służące do pomiaru składników pogody;
 • Zjawiska pogodowe;
 • Stany skupienia wody.

4. Ja i moje ciało:

 • Wybrane układy budujące ciało człowieka i ich rola w organizmie;
 • Higiena ciała i otoczenia.

5. Ja i moje otoczenie:

 • Bezpieczny wypoczynek;
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
 • Choroby i zapobieganie im;
 • Różnorodne substancje i ich znaczenie w życiu codziennym;
 • Rośliny trujące, zwierzęta niebezpieczne, zasady postępowania w razie kontaktu z nimi;
 • Uzależnienia (w tym od internetu, telefonu komórkowego) i niebezpieczeństwa z nimi związane;
 • Zasady zdrowego stylu życia.

6. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy:

 • Formy ukształtowania powierzchni terenu;
 • Składniki przyrody nieożywionej (skały, wody) i ożywionej (roślinność, zwierzęta);
 • Warunki życia na lądzie;
 • Przystosowania organizmów do życia w środowisku lądowym;
 • Las, łąka, pole uprawne i ich charakterystyczne organizmy;
 • Warunki życia w wodzie;
 • Organizmy wodne;
 • Przystosowania organizmów do życia w środowisku wodnym.

7. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:

 • Składniki środowiska związane z działalnością człowieka;
 • Cechy krajobrazu współczesnego;
 • Przemiany krajobrazu i ich ocena.

Klasa VI szkoły podstawowej
I. Obowiązujące treści z klasy IV, V:

 1. Ja i moje otoczenie.
 2. Orientacja w terenie.
 3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
 4. Najbliższa okolica.
 5. Człowiek i środowisko.
 6. Właściwości substancji.
 7. Krajobrazy Polski i Europy.
 8. Organizm człowieka.
 9. Zdrowie i troska o nie.
 10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne.

II. Obowiązujące treści z klasy VI:
1. Ziemia we wszechświecie:

 • Globus jako model Ziemi;
 • Układ Słoneczny;
 • Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
 • Załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
 • Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

2. Lądy i oceany:

 • Pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
 • Wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
 • Wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

3. Krajobrazy świata:

 • Krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia, step tajga, tundra pustynia lodowa. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

4. Przemiany substancji:

 • Przemiana fizyczna i chemiczna - przykłady;
 • Zjawiska topnienia, rozpuszczania, krzepnięcia, parowania i skraplania;
 • Mieszaniny jednorodne i niejednorodne - przykłady, metody rozdzielania.

5. Ruch i siły w przyrodzie:

 • Rodzaje ruchu;
 • Prędkość, droga, czas. Zadania.

 Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email