strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę do 03.11.2017 Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z przyrody. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej .

Konkursy z przyrody odbędą się: 29.11.2017 r. - Pingwin13.04.2018 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z przyrody przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Klasa IV szkoły podstawowej

I. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
II. Obowiązujące treści z klasy IV:
1. Orientacja w terenie:

 • przebieg linii widnokręgu, kierunki główne;
 • różnice między planem a mapą;
 • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.

2. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • pomiar składników pogody, właściwe jednostki;     
 • składniki pogody, analiza wyników oraz zależności między nimi;
 • cechy pogody w różnych porach roku.

3. Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów;
 • zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;
 • zasady dbałości o ciało i otoczenie.

4. Ja i moje otoczenie:

 • oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;
 • rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia;
 • podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry.

Klasa V szkoły podstawowej

I. Obowiązujące treści z klasy IV.
II. Obowiązujące treści z klasy V:
1. Właściwości substancji:

 • właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne);
 • substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości;
 • masa i objętość różnych substancji;
 • segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.

2. Krajobrazy Polski i Europy:

 • mapa poziomicowa i hipsometryczna - niziny, wyżyny, góry;
 • charakterystyka wybranych krajobrazów Polski;
 • formy ochrony przyrody w Polsce;
 • walory turystyczne największych miast w Polsce - Warszawa, Kraków, Gdańsk;
 • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice;
 • krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).

Klasa VI szkoły podstawowej

I. Obowiązujące treści z klasy IV, V.
II. Obowiązujące treści z klasy VI:
1. Ziemia we wszechświecie:

 • globus jako model Ziemi;
 • Układ Słoneczny;
 • teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
 • załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
 • ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

2. Lądy i oceany:

 • pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
 • wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
 • wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

3. Krajobrazy świata:

 • krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Klasa IV szkoły podstawowej
I. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
II. Obowiązujące treści z klasy IV:
1. Ja i moje otoczenie:

 • Czynniki pozytywne i negatywne wpływające na samopoczucie ucznia w szkole i w domu;
 • Znaczenie prawidłowego funkcjonowanie organizmu (sen, odpoczynek, odżywianie się, aktywność ruchowa);
 • Organizacja, planowanie miejsca i czasu nauki;
 • Zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu przyrody;
 • Przyrządy ułatwiające obserwację przyrody - opis i zastosowanie;
 • Rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka - podstawowe zasady opieki;
 • Zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych.

2. Orientacja w terenie:

 • Wyznaczanie kierunku na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu;
 • Wędrówka Słońca po niebie w ciągu dnia w zależności od pory roku;
 • Plan, mapa, legenda;
 • Odległość w terenie i na mapie - podziałka liniowa;
 • Mapa poziomicowa - formy terenu i przykłady.

3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie:

 • Fazy rozwoju roślin;
 • Zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce;
 • Stany skupienia wody i zjawiska im towarzyszące;
 • Stany skupienia ciał, ich właściwości (kształt, ściśliwość) - budowa materii, zjawisko dyfuzji;
 • Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. Przykłady z praktyki;
 • Składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru. Jednostki temperatury i opadów stosowane w meteorologii;
 • Cechy pogody w różnych porach roku.

4. Najbliższa okolica:

 • Elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, krajobraz antropogeniczny;
 • Czynniki warunkujące życie na lądzie;
 • Charakterystyka ekosystemu lasu, łąki, pola uprawnego;
 • charakterystyka organizmów samożywnych i cudzożywnych;
 • Budowa warstwowa lasu, mieszkańcy lasu;
 • Rodzaje wód powierzchniowych. Rodzaje i budowa organizmów zamieszkujących cieki wodne.

5. Człowiek a środowisko:

 • Wpływ codziennych zachowań na stan środowiska;
 • Działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
 • Pozytywny i negatywny wpływ środowiska na zdrowie człowieka.

Klasa V szkoły podstawowej
I. Obowiązujące treści z klasy IV:

 1. Ja i moje otoczenie.
 2. Orientacja w terenie.
 3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
 4. Najbliższa okolica.
 5. Człowiek i środowisko.

II. Obowiązujące treści z klasy V:
1. Właściwości substancji:

 • Właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne);
 • Substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości;
 • Masa i objętość różnych substancji;
 • Segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.

2. Krajobrazy Polski i Europy:

 • Mapa poziomicowa i hipsometryczna - niziny, wyżyny, góry;
 • Charakterystyka wybranych krajobrazów Polski;
 • Formy ochrony przyrody w Polsce;
 • Walory turystyczne największych miast w Polsce - Warszawa, Kraków, Gdańsk;
 • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice;
 • Krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).

3. Organizm człowieka:

 • Układy narządów budujące organizm człowieka. Budowa i funkcje (układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy żeński i męski);
 • Etapy rozwoju człowieka - prenatalne i postnatalne;
 • Zmiany zachodzące podczas dojrzewania płciowego u dziewczynek i chłopców;
 • Spalanie i oddychanie, wymiana gazowa i jej produkty;
 • Rola zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;
 • Dźwięk - źródła, rozchodzenie się w różnych ośrodkach, jednostka, ultradźwięki, higiena słuchu, organizmy posługujące się echolokacją, zagrożenia.

4. Zdrowie i troska o nie:

 • Negatywny wpływ wybranych gatunków mikroorganizmów na zdrowie człowieka;
 • Metody przechowywania żywności;
 • Zasady prawidłowego żywienia się;
 • Higiena ciała;
 • Znaczenie ruchu i ćwiczeń w utrzymaniu zdrowia;
 • Bezpieczeństwo podczas spędzania czasu wolnego;
 • Pierwsza pomoc w niektórych urazach, wezwanie pomocy;
 • Piktogramy i symbole umieszczone na opakowaniach;
 • Zagrożenia w domu - przeciwdziałanie;
 • Uzależnienia i ich wpływ na zdrowie człowieka.

Klasa VI szkoły podstawowej
I. Obowiązujące treści z klasy IV, V:

 1. Ja i moje otoczenie.
 2. Orientacja w terenie.
 3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
 4. Najbliższa okolica.
 5. Człowiek i środowisko.
 6. Właściwości substancji.
 7. Krajobrazy Polski i Europy.
 8. Organizm człowieka.
 9. Zdrowie i troska o nie.
 10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne.

II. Obowiązujące treści z klasy VI:
1. Ziemia we wszechświecie:

 • Globus jako model Ziemi;
 • Układ Słoneczny;
 • Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
 • Załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
 • Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

2. Lądy i oceany:

 • Pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
 • Wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
 • Wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

3. Krajobrazy świata:

 • Krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia, step tajga, tundra pustynia lodowa. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

4. Przemiany substancji:

 • Przemiana fizyczna i chemiczna - przykłady;
 • Zjawiska topnienia, rozpuszczania, krzepnięcia, parowania i skraplania;
 • Mieszaniny jednorodne i niejednorodne - przykłady, metody rozdzielania.

5. Ruch i siły w przyrodzie:

 • Rodzaje ruchu;
 • Prędkość, droga, czas. Zadania.

 Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email