content img

 
Testy konkursowe zostaną przygotowane dla trzech poziomów w oparciu o poniżej przedstawione zakresy tematyczne:

 
Poziom 1 - Szkoła podstawowa (klasy I-III)

1. Związki Boga ze światem i z człowiekiem objawione w Piśmie Świętym.
2. Przekazane w Biblii podstawowe prawdy wiary (Bóg Stwórca, Ojciec, Przyjaciel, Sędzia, przymioty Boga: miłosierny, sprawiedliwy, wszechmocny, przedwieczny).
3. Stworzenie świata i ludzi, grzech pierworodny, historia Abrahama, Mojżesza, Dawida.
4. Jezus Syn Boży (narodziny, życie, śmierć, zmartwychwstanie).
5. Wybór apostołów.
6. Najważniejsze przypowieści (o siewcy, o synu marnotrawnym, o zabłakanej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o talentach, o pannach roztropnych i nierozsądnych).
7. Najważniejsze nakazy płynące z Biblii (Dekalog, nauczanie Jezusa).
8. Podstawowe informacje o autorach i księgach Biblii (podział Stary i Nowy Testament, Ewangeliści, Księga Rodzaju, Wyjścia, Dzieje Apostolskie, Apokalipsa).

 

Poziom 2 - Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)

1. Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym: podział na Stary i Nowy Testament, liczba ksiąg.
2. Dekalog.
3. Znajomość najważniejszych wydarzeń Starego Testamentu (stworzenie świata, historia pierwszych ludzi, Abraham i jego potomkowie, niewola egipska, Mojżesz i wyjście z Egiptu, królowie izraelscy: Dawid i Salomon).
4. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa, najważniejsze wydarzenia.
5. Znajomość wybranych przypowieści (o siewcy, o synu marnotrawnym, o Samarytaninie, o wdowim groszu, o uczcie królewskiej, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o chwaście, o perle, o talentach, o nielitościwym dłużniku).
6. Interpretacja wybranych fragmentów biblijnych.
7. Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Starego i Nowego Testamentu (m.in. Adam i Ewa, Noe, Abel i Kain, Abraham, Izaak, Jakub, Ezaw, Mojżesz, Dawid, Salomon, Jan Chrzciciel, Apostołowie).
8. Znajomość symboli i motywów biblijnych.
9. Skróty biblijne najbardziej znanych ksiąg (Pięcioksiąg, Psalmy, Ewangelie, Dzieje Apostolskiej, Listy, Apokalipsa).

 

Poziom 3 - Szkoła podstawowa (klasa VII-VIII) i Gimnazjum (klasa III)

1. Podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego: języki, autorzy, przekłady, liczba ksiąg, podział na księgi historyczne, dydaktyczne i prorockie.
2. Etymologia słowa „Biblia” i gatunki literackie w Biblii.
3. Przykazania Dekalogu - ujęcie biblijne.
4. Czterej Ewangeliści.
5. Znajomość najważniejszych historii biblijnych (stworzenie świata, historia pierwszych ludzi, Abraham i patriarchowie, niewola egipska, Mojżesz i wyjście z Egiptu, Saul, Dawid i Salomon, niewola babilońska, prorocy, życie i działalność Jezusa i apostołów).
6. Przypowieści Jezusa.
7. Osiem błogosławieństw i inne najważniejsze motywy nauczania Jezusa.
8. Interpretacja wybranych fragmentów biblijnych.
9. Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Starego i Nowego Testamentu.
10. Znajomość frazeologizmów i przysłów wywodzących się z Biblii.
11. Znajomość symboli i motywów biblijnych.
12. Zapis fragmentów tekstu z Biblii.