content img

 
Testy konkursowe zostaną przygotowane dla czterech poziomów w oparciu o poniżej przedstawione zakresy tematyczne:

 
Poziom 1 - Szkoła podstawowa (klasy I-III)

1. Przekazane w Biblii podstawowe prawdy wiary (Bóg Stwórca, Ojciec, Przyjaciel, Sędzia).
2. Przymioty Boga: miłosierny, sprawiedliwy, wszechmocny, przedwieczny.
3. Stworzenie świata i ludzi, grzech pierworodny, wieża Babel, potop.
4. Bohaterowie Starego Testamentu i ich historia: Kain i Abel, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Dawid, Salomon.
5. Jezus Syn Boży (narodziny, życie, śmierć, zmartwychwstanie).
6. Apostołowie, rodzina i bliscy Jezusa.
7. Najważniejsze przypowieści (o siewcy, o synu marnotrawnym, o zabłąkanej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o talentach, o pannach roztropnych i nierozsądnych).
8. Najważniejsze nakazy płynące z Biblii (Dekalog, nauczanie Jezusa).
9. Podstawowe informacje o autorach i księgach Biblii (podział na Stary i Nowy Testament, Ewangeliści, Księga Rodzaju, Wyjścia, Dzieje Apostolskie, Apokalipsa).

 

Poziom 2 - Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)

1. Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym: podział na Stary i Nowy Testament, liczba ksiąg.
2. Dekalog.
3. Znajomość najważniejszych wydarzeń Starego Testamentu (stworzenie świata, historia pierwszych ludzi, Abraham i jego potomkowie, niewola egipska, Mojżesz i wyjście z Egiptu, królowie izraelscy: Dawid i Salomon, prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Daniel).
4. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa – najważniejsze wydarzenia.
5. Znajomość wybranych przypowieści i ich interpretacja (o siewcy, o synu marnotrawnym, o Samarytaninie, o wdowim groszu, o uczcie królewskiej, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o chwaście, o perle, o talentach, o nielitościwym dłużniku).
6. Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Starego Testamentu (m.in. Adam i Ewa, Abel i Kain, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Ezaw, Mojżesz, Jozue, Dawid, Salomon).
7. Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Nowego Testamentu (m. in. Maryja, Józef, Elżbieta, Jan Chrzciciel, Apostołowie, Maria Magdalena).
8. Znajomość symboli i motywów biblijnych.
9. Skróty biblijne wybranych ksiąg (Pięcioksiąg, Psalmy, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, Apokalipsa).

 

Poziom 3 - Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

1. Podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego: języki, autorzy, liczba ksiąg.
2. Etymologia słowa „Biblia” i gatunki literackie w Biblii.
3. Przykazania Dekalogu - ujęcie biblijne.
4. Znajomość najważniejszych historii biblijnych (stworzenie świata, historia pierwszych ludzi, Abraham i patriarchowie, niewola egipska, Mojżesz i wyjście z Egiptu, Saul, Dawid i Salomon, niewola babilońska, prorocy, życie i działalność Jezusa i apostołów).
5. Przypowieści Jezusa – treść, interpretacja.
6. Osiem błogosławieństw i inne najważniejsze motywy nauczania Jezusa.
7. Cuda Jezusa (uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy, cuda nad naturą, Zmartwychwstanie).
8. Znajomość symboli, frazeologizmów i przysłów wywodzących się z Biblii.
9. Dzieje apostolskie – początki Kościoła, historia Piotra i Pawła.
10. Skróty ksiąg, zapis fragmentów tekstu z Biblii.

 

Poziom 4 - Liceum ogólnokształcące (klasy I-III)

1. Podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego: języki, autorzy, przekłady, liczba ksiąg, podział na księgi historyczne, dydaktyczne i prorockie.
2. Gatunki literackie w Biblii i ich przykłady.
3. Autorzy, czas i okoliczności powstania Ewangelii; Ewangelie synoptyczne a Ewangelia wg św. Jana.
4. Znajomość historii Starego i Nowego Testamentu (2 opisy stworzenia świata, historia pierwszych ludzi, Abraham i patriarchowie, niewola egipska, Mojżesz i wyjście z Egiptu, epoka królów, niewola asyryjska i babilońska, prorocy, powstanie Machabeuszy, życie i działalność Jezusa).
5. Nauczanie Jezusa – Kazanie na Górze, przypowieści, tematyka moralna.
6. Bóstwo Jezusa – uzasadnienie na podstawie Ewangelii.
7. Tytuły Jezusa w Ewangelii wg św. Jana (Słowo; Światłość świata; Chleb życia; Pasterz; Krzew Winny; Baranek Boży; Ja Jestem; Życie i Zmartwychwstanie; Droga, Prawda i Życie).
8. Historia apostołów i pierwszych chrześcijan wg Dziejów apostolskich.
9. Listy apostolskie i Apokalipsa – autorzy, najważniejsze motywy.
10. Znajomość symboli, frazeologizmów i przysłów wywodzących się z Biblii.
11. Skróty ksiąg, zapis fragmentów tekstów biblijnych.