Regulamin

1. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

2. Celem konkursu jest krzewienie postaw i kultury ekologicznej.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów:

 • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III),
 • Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
 • Poziom 3 dla szkoły podstawowej (kl.VII-VIII).

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

5. Testy konkursowe dla edukacji wczesnoszkolnej będą zawierały pytania z przyrody z podstawowymi elementami ekologii. Testy konkursowe dla szkoły podstawowej (kl. IV-VIII) będą zawierały pytania z ekologii i ochrony środowiska.

6. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy odbędzie się w dniu:

 • 22.04.2022 r.

Godzina przeprowadzenia konkursu nie jest ustalona przez organizatora i zależy od wewnętrznej decyzji danej szkoły. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu online.

7. Szkołę do konkursu można zgłosić do 28.03.2022 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

 • wypełnić i wysłać zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE,
 • wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową faksem na numer (22) 509-86-71,
 • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu (22) 509-86-70,
 • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa.

8. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczniów ze szkoły.

9. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 12,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

 • 11,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
 • 11,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 25.04.2022 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
68 1140 2017 0000 4502 1069 3432

10. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 20.04.2022 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.

11. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

12. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu, szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.

13. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 25.04.2022 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.

14. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:

 • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
 • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
 • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

15. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.

16. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.

17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03.06.2022 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30.09.2022 r.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl