Regulamin

1. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

2. Celem konkursu jest krzewienie postaw i kultury ekologicznej.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) i ma zasięg ogólnopolski. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów:

 • Poziom 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III),
 • Poziom 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
 • Poziom 3 dla szkoły podstawowej (kl.VII-VIII).

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

5. Testy konkursowe dla edukacji wczesnoszkolnej będą zawierały pytania z przyrody z podstawowymi elementami ekologii. Testy konkursowe dla szkoły podstawowej (kl. IV-VIII) będą zawierały pytania z ekologii i ochrony środowiska.

6. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy odbędzie się w dniu:

 • 21.04.2023 r.

Godzina przeprowadzenia konkursu nie jest ustalona przez organizatora i zależy od wewnętrznej decyzji danej szkoły.

7. Szkołę do konkursu można zgłosić do 03.04.2023 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

 • wypełnić i wysłać zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej ZGŁOSZENIE,
 • wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową faksem na numer 22 509-86-71,
 • przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 22 509-86-70,
 • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą elektroniczną na adres: edi@edi.edu.pl

8. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczniów ze szkoły.

9. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest konkursem płatnym. Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 14,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:

 • 13,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
 • 13,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 24.04.2023 r. na konto:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
68 1140 2017 0000 4502 1069 3432

10. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu do dnia 19.04.2023 r. W razie nieotrzymania przesyłki w/w terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.

11. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

12. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu, szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi i wkłada do przygotowanej koperty.

13. Szkolny koordynator konkursu przesyła do 24.04.2023 r. karty odpowiedzi uczniów, protokół z przebiegu konkursu oraz kserokopię dowodu wpłaty.

14. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:

 • Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje specjalny dyplom laureata i nagrodę książkową,
 • Za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
 • Za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

15. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.

16. Dla szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników, przewidziano wartościową nagrodę książkową dla szkolnej biblioteki.

17. 27.04.2023 r. w archiwum testów zostaną umieszczone klucze odpowiedzi do testów.

18. Reklamacje do pytań testowym można składać do dnia 11.05.2023 r. - po tym terminie reklamacje do pytań nie będą uwzględniane.

19. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 05.06.2023 r. Wszelkie reklamacje można składać do 30.09.2023 r.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70 lub mailowy: edi@edi.edu.pl