Zakres tematyczny

Poziom 1 - Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)

1. Opis życia w ekosystemie (las, ogród, park, łąka, zbiornik wodny).
2. Rola zwierząt w środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice.
3. Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, zaśmiecanie lasów, hałas, kłusownictwo.
4. Postępowanie związane z ochroną środowiska: szanowanie zieleni, zachowanie ciszy w parkach i lasach, dbałość o czystość.
5. Znaczenie wody w życiu człowieka; ochrona wody.
6. Segregacja odpadów, opakowania ekologiczne.
7. Podstawowe gatunki zwierząt i roślin pod ochroną.
8. Ochrona powietrza: pojęcie zanieczyszczenia powietrza, podstawowe źródła zanieczyszczenia powietrza, pojazdy ekologiczne.
9. Wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: światło słoneczne a cykliczność życia na Ziemi, znaczenie powietrza dla życia oraz wybranych skał i minerałów.

 

Poziom 2 - Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)

1. Zagadnienia z klas młodszych.
2. Wzajemne zależności i relacje między organizmami w poszczególnych ekosystemach.
3. Zapobieganie skutkom działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.
4. Formy ochrony roślin i zwierząt.
5. Znaczenie środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka.
6. Las, woda, powietrze - znaczenie, zanieczyszczenie, ochrona.
7. Źródła energii oraz zagadnienie energooszczędności.
8. Rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania.
9. Styl życia przyjazny środowisku - zasady postępowania ekologicznego.
10. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze (podstawowe informacje).
11. Zmiany klimatyczne.
12. Podstawowe znaki ekologiczne.
13. Światowe i krajowe organizacje ekologiczne (najważniejsze).

 

Poziom 3 - Szkoła podstawowa (klasa VII-VIII)

1. Zagadnienia z klas młodszych.
2. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze.
3. Rola i działanie oczyszczalni ścieków.
4. Klasy czystości wody.
5. Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów).
6. Pojęcie ekologii, środowisko życia organizmów (czynniki abiotyczne i biotyczne), populacja (cechy, zależności).
7. Rolnictwo ekologiczne.
8. Przemysł - źródło zagrożenia dla środowiska.
9. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze.
10. Znaki ekologiczne.
11. Najważniejsze światowe konferencje ekologiczne.
12. Światowe i krajowe organizacje ekologiczne.