strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z historii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z historii odbędą się: 26.11.2019 r. - Pingwin i 06.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z historii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Co to jest historia.
3. Jak poznajemy historię:

 • Źródła historyczne,
 • Nauki pomocnicze historii.

4. Czas w historii:

 • Sposoby mierzenia czasu,
 • Ery, epoki, wieki,
 • Kalendarze.

5. Polskie miasta i ich zabytki:

 • Kraków,
 • Warszawa,
 • Poznań,
 • Gdańsk,
 • Wrocław,
 • Toruń.

6. Regiony.
7. Biskupin:

 • Wiek i wygląd osady,
 • Zajęcia mieszkańców.

8. Ochrona zabytków.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Czas w historii.
3. Nauki pomocnicze historii.
4. Życie ludzi w czasach najdawniejszych.
5. Pierwsi rolnicy.
6. Życie, osiągnięcia i religia mieszkańców Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii,
 • Izraela,
 • Egiptu.

7. Starożytne Indie i Chiny.
8. Starożytna Grecja:

 • Położenie,
 • Zajęcia ludności,
 • Wychowanie dzieci,
 • Religia;
 • Filozofia i nauka,
 • Style w architekturze,
 • Sport i teatr.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
2. Oświecenie.
3. Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • Rozbiory Polski,
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja,
 • Powstanie kościuszkowskie.

4. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
5. Wielka Rewolucja Francuska.
6. Czasy napoleońskie.
7. Księstwo Warszawskie.
8. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
9. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • Zmiany granic w Europie,
 • Próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie,
 • Sytuacja polityczno-gospodarcza w:
   - Królestwie Polskim,
   - Wielkim Księstwie Poznańskim,
   - Rzeczpospolitej Krakowskiej.

3. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
4. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.
5. Romantyzm.
6. Wiosna ludów w Europie i na ziemiach polskich.
7. Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i poł. XX w.
8. Europa i świat w II połowie XIX w:

 • Stany Zjednoczone,
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec,
 • Kolonializm.

9. Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX i i poł. XX w.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym:

 • Konstytucje,
 • Prezydenci,
 • Reformy,
 • Pod rządami sanacji,
 • Odbudowa przemysłu,
 • Problemy narodowościowe,
 • Kultura i sztuka okresu międzywojennego,
 • Sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym.

3. II wojna światowa:

 • Polski wrzesień '39,
 • Rząd polski na uchodźctwie,
 • Polacy pod dwiema okupacjami,
 • Stosunki polsko-radzieckie,
 • Polskie Państwo Podziemne,
 • Powstanie Warszawskie,
 • Holocaust,
 • Polacy na frontach II wojny światowej,
 • Sprawa Polski w polityce międzynarodowej.

 

Klasa III gimnazjum

1. Materiał klas I oraz II gimnazjum.
2. Rozbiory Polski.
3. Wielka Rewolucja Francuska.
4. Czasy napoleońskie:

 • Europa pod panowaniem Napoleona.

5. Napoleon a ziemie polskie:

 • Księstwo Warszawskie,
 • Legiony Polskie we Włoszech.

6. Kongres Wiedeński i jego postanowienia.
7. Królestwo Polskie:

 • Obszar,
 • Sąsiedzi,
 • Ustrój.

8. Powstanie listopadowe:

 • Przyczyny,
 • Przebieg,
 • Skutki.

9. Wielka Emigracja.
10. Romantyzm i romantycy.

 


Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Polska za panowania Jagiellonów.
3. Stefan Batory - królem Polski.
4. Wiek wojen - XVII wiek.
5. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.
6. Rozbiory Polski.
7. Powstanie kościuszkowskie.
8. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech.
9. Powstanie styczniowe:

 • Przyczyny,
 • Przebieg,
 • Skutki.

10. Polska i Polacy pod zaborami.
11. Polscy nobliści.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Narodziny średniowiecznej Europy:

 • Imperium Karola Wielkiego,
 • Wyprawy krzyżowe,
 • System feudalny,
 • Kultura rycerska, mieszczańska i chłopska,
 • Rola i znaczenie Kościoła.

3. Państwo polskie w okresie panowania Piastów:

 • Państwo Mieszka I,
 • Państwo Bolesława Chrobrego,
 • Kryzys XI wieku:
   - Mieszko II,
   - Kazimierz Odnowiciel,
 • Bolesław Śmiały,
 • Władysław Herman i Bolesław Krzywousty:
   - Bolesław i Zbigniew,
   - Wojny z Niemcami.

4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego:

 • Książęta dzielnicowi i ich dzielnice,
 • Zasada senioratu,
 • Stosunki z sąsiadami,
 • Najazdy Mongołów,
 • Próby zjednoczenia państwa polskiego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV i V szkoły podstawowej.
2. Europa po I wojnie światowej.
3. Polska w okresie międzywojennym.
4. II wojna światowa:

 • Kampania wrześniowa,
 • Polska i Polacy pod dwiema okupacjami,
 • Holocaust,
 • Działania wojenne na świecie,
 • Polacy na frontach II wojny światowej,
 • Powstanie Warszawskie.

5. Polska i świat po II wojnie światowej.
6. Życie codzienne w komunistycznej Polsce.
7. Walka o demokrację.
8. Powstanie III Rzeczpospolitej.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Europa  i świat na przełomie XIX i XX w.:

 • Wynalazki i odkrycia naukowe,
 • Narodziny kultury masowej i przemiany cywilizacyjne,
 • Upowszechnienie systemu konstytucyjnego,
 • Nowe idee i partie polityczne,
 • Rywalizacja kolonialna,
 • Rewolucja 1905 r.

3. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX w.
4. Rewolucja 1905 r. w Rosji i na ziemiach polskich.
5. I wojna światowa:

 • Geneza,
 • Przebieg,
 • Nowy sposób prowadzenia wojny,
 • Skutki.

6. Rewolucje rosyjskie.
7. Sprawa polska w I wojnie światowej.
8. Związek Sowiecki, Włochy i Niemcy w dwudziestoleciu międzywojennym.
8. II Rzeczpospolita:

 • Walki o granice,
 • Kształtowanie ustroju państwa,
 • Konstytucje: marcowa i kwietniowa,
 • Gospodarka,
 • Polityka zagraniczna,
 • Kultura i nauka,
 • Społeczeństwo.

9. Świat u progu II wojny światowej.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. Polska w latach 1945-1979:

 • Nowe granice,
 • Komuniści u władzy,
 • Ustrój gospodarczy,
 • Pierwsze wybory parlamentarne,
 • Powstanie PZPR,
 • Konstytucja PRL,
 • Poznański czerwiec,
 • Październik 1956,
 • Stosunki państwo - Kościół,
 • Socrealizm,
 • Polska w czasach Władysława Gomółki i Edwarda Gierka,
 • Demokratyczna opozycja,
 • Polski czerwiec 1976,
 • Jan Paweł II.

3. Polska lat osiemdziesiątych:

 • Wydarzenia sierpnia '80,
 • Powstanie NSZZ "Solidarność",
 • Stan wojenny i jego skutki,
 • Obrady Okrągłego Stołu,
 • Wybory czerwcowe,
 • Gospodarka i plan Balcerowicza.

4. III Rzeczpospolita:

 • Przemiany polityczne i gospodarcze,
 • Polska w NATO i UE,
 • Konstytucja 1997 r.,
 • Organy władzy i ich kompetencje,
 • Polscy nobliści.

 

Klasa III gimnazjum

1. Materiał szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum.
2. Polska i Polacy pod zaborami.
3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w trzech zaborach w 2 poł. XIX wieku.
4. Wojna krymska i jej konsekwencje.
5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
6. III Republika Francuska.
7. Kolonializm.
8. Ruch socjalistyczny i robotniczy w 2 poł. XIX wieku.
9. Kultura i nauka przełomu wieków XIX i XX wieku.
10. Partie polityczne na ziemiach polskich w końcu XIX i na początku XX wieku.
11. Rewolucje w Rosji i na ziemiach polskich na początku XX wieku.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email