strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z historii.  Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Konkursy z historii odbędą się: 28.11.2017 r. - Pingwin i 12.04.2018 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z historii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał z klas I-III;
2. Współczesnej Polski:

 • Położenie;
 • Polskie stolice;
 • Mniejszości narodowe;
 • Krainy historyczno-geograficzne;
 • Mała ojczyzna - Śląsk;
 • Sąsiedzi;

3. Źródła historyczne;
4. Czas w historii:

 • Sposoby mierzenia czasu;
 • Ery, epoki, wieki;
 • Kalendarze;

5. Rodzina i szkoła dawniej i dziś:

 • Historia rodziny;
 • Prawa dziecka;
 • Prawa i obowiązki ucznia;
 • Szkoła dawniej i dziś;
 • Władze szkoły;

 

 Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej;
2. Czas w historii;
3. Średniowieczni Europejczycy;
4. Kultura i architektura średniowiecza;
5. Zakony rycerskie;
6. Polska pierwszych Piastów:

 • Początki Polski;
 • Panowanie Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego;

7. Testament Bolesława Krzywoustego i jego skutki;
8. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego:

 • Władcy dzielnicowi;
 • Krzyżacy;
 • Najazdy Mongołów;

9. Panowanie Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego;

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV i V;
2. Oświecenie;
3. Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • Rozbiory Polski;
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja;
 • Powstanie kościuszkowskie;

4. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
5. Wielka Rewolucja Francuska;
6. Czasy napoleońskie;
7. Księstwo Warszawskie;
8. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim;
9. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe;

 

Klasa I gimnazjum

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej;
2. Czas w historii;
3. Sposoby mierzenia czasu;
4. Źródła historyczne;
5. Życie ludzi w paleolicie i neolicie;
6. Cywilizacje Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii;
 • Egiptu;
 • Izraela;
 • Fenicji;
 • Chin i Indii (Daleki Wschód);

7. Starożytna Grecja:

 • Położenie;
 • Ustrój;
 • Władza;
 • Armia i wojny;
 • Codzienne życie Greków;
 • Religia i mitologia;
 • Nauka, filozofia, architektura;
 • Aleksander Wielki;

 

Klasa II gimnazjum

1. Materiał z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum;
2. Ostatni Piastowie na polskim tronie;
3. Kultura późnego średniowiecza;
4. Średniowieczne społeczeństwo;
5. Kościół w średniowieczu;
6. Andegawenowie na polskim tronie:

 • Polska Ludwika Węgierskiego;
 • Jadwiga Andegaweńska;

7. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Władysława Jagiełły i jego synów:

 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna;
 • Gospodarka;
 • Konflikty zbrojne;
 • Nauka i sztuka;

8. Odrodzenie w Europie:

 • Humanizm i humaniści;
 • Wielcy twórcy renesansu;

 

Klasa III gimnazjum

1. Materiał klas I oraz II;
2. Rozbiory Polski;
3. Wielka Rewolucja Francuska;
4. Czasy napoleońskie:

 • Europa pod panowaniem Napoleona;

5. Napoleon a ziemie polskie:

 • Księstwo Warszawskie;
 • Legiony Polskie we Włoszech;

6. Kongres Wiedeński i jego postanowienia;
7. Królestwo Polskie:

 • Obszar;
 • Sąsiedzi;
 • Ustrój;

8. Powstanie listopadowe:

 • Przyczyny;
 • Przebieg;
 • Skutki;

9. Wielka Emigracja;
10. Romantyzm i romantycy;

 


Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej;
2. Czas w historii;
3. Starożytna Grecja:

 • Ateny i Sparta;
 • Bogowie, mity i uczeni;
 • Teatr i sport;

4. Starożytny Rzym:

 • Królestwo, republika, cesarstwo;
 • Społeczeństwo;
 • Armia rzymska;
 • Osiągnięcia starożytnych Rzymian;
 • Upadek starożytnego Rzymu;

5. Narodziny chrześcijaństwa;
6. Średniowieczna Europa;
7. Życie codzienne:

 • W klasztornych murach;
 • Na rycerskim zamku;
 • W średniowiecznym mieście;
 • Na średniowiecznej wsi;

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV;
2. Cywilizacje przedkolumbijskie w Ameryce Południowej;
3. Wielkie odkrycia geograficzne;
4. Renesans i reformacja;
5. Ostatni Jagiellonowie na polskim tronie;
6. Rzeczpospolita Obojga Narodów;
7. Demokracja szlachecka;
8. Pierwsze wolne elekcje;
9. Barok;
10. Wiek wojen;

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV i V;
2. Europa po I wojnie światowej;
3. Polska w okresie międzywojennym;
4. II wojna światowa:

 • Kampania wrześniowa;
 • Polska i Polacy pod dwiema okupacjami;
 • Holocaust;
 • Działania wojenne na świecie;
 • Polacy na frontach II wojny światowej;
 • Powstanie Warszawskie;

5. Polska i świat po II wojnie światowej;
6. Życie codzienne w komunistycznej Polsce;
7. Walka o demokrację;
8. Powstanie III Rzeczpospolitej;

 

Klasa I gimnazjum

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej;
2. Starożytny Rzym:

 • Położenie;
 • Ustrój;
 • Władcy;
 • Armia i wojny;
 • Religia;
 • Zajęcia ludności;
 • Osiągnięcia;

3. Upadek Cesarstwa Rzymskiego;
4. Bizancjum i schizma wschodnia;
5. Arabowie i islam;
6. Europa feudalna:

 • Drabina feudalna;
 • Tworzenie się stanów;
 • Imperium Karola Wielkiego;
 • Cesarstwo Ottonów;
 • Normanowie;

7. Kultura, sztuka, literatura i architektura średniowiecza;
8. Początki państwa polskiego;

 

Klasa II gimnazjum

1. Materiał szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum;
2. Polska i jej sąsiedzi  w czasach panowania ostatnich Jagiellonów;
3. Demokracja szlachecka;
4. Anglia w czasie wojny domowej;
5. Absolutyzm we Francji;
6. Rosja pod rządami Iwana Groźnego;
7. Pierwsze wolne elekcje;
8. Polska i jej sąsiedzi w czasach panowania dynastii Wazów:

 • Wojny z Rosją;
 • Wojny ze Szwecją;
 • Wojny z Turcją;
 • Wojny z Kozakami;

9. Panowanie Jana III Sobieskiego;
10. Sąsiedzi Polski na przełomie XVII i XVIII wieku;

 

Klasa III gimnazjum

1. Materiał szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum;
2. Polska i Polacy pod zaborami;
3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w trzech zaborach w 2 poł. XIX wieku;
4. Wojna krymska i jej konsekwencje;
5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec;
6. III Republika Francuska;
7. Kolonializm;
8. Ruch socjalistyczny i robotniczy w 2 poł. XIX wieku;
9. Kultura i nauka przełomu wieków XIX i XX wieku;
10. Partie polityczne na ziemiach polskich w końcu XIX i na początku XX wieku;
11. Rewolucje w Rosji i na ziemiach polskich na początku XX wieku;Logowanie


Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email