Biologia

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z biologii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z biologii odbędą się: 24.11.2023 r. - Pingwin i 12.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z biologii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa V szkoły podstawowej

1. Mikroskop, preparaty i obserwacje:

 • budowa mikroskopu optycznego
 • mikroskop elektronowy
 • obliczanie powiększenia mikroskopu

2. Składniki chemiczne organizmów:

 • pierwiastki budujące ciało organizmów
 • podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach (białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne) - budowa, przykłady i ich funkcje

3. Komórka zwierzęca i jej budowa.
4. Komórka roślinna i jej budowa.
5. Komórka bakteryjna i jej budowa.
6. Fotosynteza, chemosynteza.
7. Samożywność i cudzożywność.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 5.
2. Zwierzęta i ich królestwo:

 • cechy zwierząt
 • kręgowce i bezkręgowce
 • grupy systematyczne kręgowców i bezkręgowców

3. Zwierzęta i ich tkanki:

 • rodzaje tkanek zwierzęcych
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem
 • krew jako tkanka płynna
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek zwierzęcych

4. Od parzydełkowców do pierścienic:

 • środowisko życia parzydełkowców
 • budowa parzydełkowców
 • postacie parzydełkowców
 • przegląd parzydełkowców
 • przedstawiciele parzydełkowców
 • środowisko życia i tryb życia płazińców
 • charakterystyczne cechy płazińców
 • rozwój tasiemca
 • przedstawiciele płazińców
 • sposoby zarażenia się tasiemcem, zasady profilaktyki
 • środowisko życia nicieni
 • charakterystyczne cechy nicieni
 • choroby wywoływane przez nicienie

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 6.
2. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
3. Przegląd tkanek zwierzęcych.
4. Aparat ruchu - aktywny i bierny:

 • podział, budowa i znaczenie mięśni, szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości
 • higiena i choroby układu ruchu
 • budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy

5. Układ krążenia:

 • budowa i funkcja
 • budowa naczyń krwionośnych, serca
 • grupy krwi
 • proces krzepnięcia krwi
 • higiena i choroby układu krążenia
 • budowa i funkcje krwi
 • budowa i funkcja układu limfatycznego

6. Układ odpornościowy:

 • budowa i funkcja
 • podział odporności
 • komórki układu odpornościowego
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

7. Układ pokarmowy:

 • odżywianie: składniki pokarmu (białka, cukry, tłuszcze, witaminy i ich przegląd, sole mineralne)
 • budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego
 • zasady prawidłowego żywienia
 • witaminy
 • trawienie i wchłanianie składników pokarmowych

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 7.
2. Genetyka:

 • budowa DNA i RNA
 • przebieg replikacji
 • podziały komórkowe
 • ekspresja informacji genetycznej
 • cechy kodu genetycznego
 • podstawowe pojęcia w genetyce, w tym: gen, genotyp, fenotyp, genom, kariotyp, homozygota, heterozygota, genofor, nukleoid
 • budowa kwasów nukleinowych i ich formy; budowa nukleotydu i nukleozydu
 • dziedziczenie cech u człowieka, w tym grup krwi; dominacja zupełna; I i II Prawo Mendla
 • podział i przyczyny zmienności, w tym: środowiskowa, rekombinacyjna i mutacyjna
 • mutacje punktowe (substytucje, insercje i delecje); mutacje chromosomowe strukturalne (delecja, translokacja) i liczbowe (monosmie, trisomie, tetrasomie, nullisomie)
 • choroby genetyczne

3. Ewolucjonizm:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje
 • przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego
 • historia myśli ewolucyjnej, dowody ewolucji, powstanie życia na Ziemi

4. Antropogeneza:

 • systematyka człowieka; różnice między człowiekiem rozumnym a innymi naczelnymi, w tym człekokształtnymi
 • przebieg ewolucji człowieka
 • pochodzenie człowieka

5. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty
 • organizm a środowisko
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne
 • strategie rozrodu - r i K
 • zależności pokarmowe - interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne wraz z przykładami - allelopatia, pasożytnictwo, drapieżnictwo, roślinożerność, konkurencja, protokooperacja, komensalizm, mutualizm; pojęcie mutualizmu fakultatywnego i obligatoryjnego; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności pokarmowych
 • materia i energia w ekosystemie; budowa ekosystemu
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania (WKLĘSŁA, WYPUKŁA) i wzrostu populacji - jotowata i esowata

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa V szkoły podstawowej

1. Wirusy i bakterie.
2. Różnorodność protistów:

 • różnorodność budowy protistów
 • czynności życiowe protistów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie)
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty

2. Budowa i różnorodność grzybów; porosty:

 • środowisko życia grzybów
 • cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów
 • różnorodność budowy grzybów
 • czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie)
 • budowa porostów
 • typy plech
 • znaczenie porostów

3. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek roślinnych
 • korzeń - budowa i funkcje, przekształcenia
 • pęd - budowa i funkcje, przekształcenia
 • liść - główne funkcje, budowa, przekształcenia

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 5.
2. Mięczaki:

 • występowanie
 • wygląd i cechy
 • zróżnicowanie
 • znaczenie w przyrodzie i dla ludzi

3. Kręgowce zmiennocieplne: Ryby - kręgowce środowisk wodnych:

 • charakterystyczne cechy kręgowców
 • gromady kręgowców
 • środowisko życia ryb
 • przystosowania ryb do życia w wodzie
 • budowa zewnętrzna ryb
 • sposób rozmnażania i rozwój ryb
 • opieka ryb nad potomstwem
 • przegląd ryb
 • gatunki chronione ryb

4. Kręgowce zmiennocieplne: Płazy - kręgowce wodno-lądowe:

 • środowisko życia płazów
 • przystosowania płazów do życia w środowisku wodno-lądowym
 • narządy oddechowe płazów
 • rozmnażanie i rozwój płazów
 • zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów
 • gatunki płazów żyjące w Polsce
 • przegląd płazów
 • gatunki chronione płazów

5. Kręgowce zmiennocieplne: Gady - kręgowce lądowe:

 • środowisko życia
 • przystosowania
 • oddychanie i rozmnażanie
 • zróżnicowanie
 • przegląd i znaczenie, ochrona

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 6.
2. Narządy zmysłów człowieka:

 • charakterystyka narządów zmysłów
 • wady wzroku i słuchu

3. Regulacja nerwowa i hormonalna:

 • podział układu nerwowego
 • charakterystyka układu nerwowego
 • budowa neuronu
 • odruchy i budowa łuku odruchowego
 • choroby układu nerwowego
 • układ hormonalny
 • gruczoły dokrewne i ich przegląd, rola i rodzaje hormonów
 • zasada działania hormonów, antagonistyczne działanie hormonów
 • choroby układu dokrewnego

4. Układ wydalniczy:

 • budowa układu wydalniczego
 • etapy powstawania moczu ostatecznego
 • skład moczu
 • higiena i choroby układu wydalniczego

5. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego; cykl miesiączkowy
 • choroby przenoszone drogą płciową
 • od poczęcia do narodzin; rozwój płodu
 • ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia
 • od narodzin do starości
 • podstawowe metody i środki antykoncepcyjne

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 7.
2. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty
 • organizm a środowisko
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne
 • strategie rozrodu - r i K
 • zależności pokarmowe - interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne wraz z przykładami - allelopatia, pasożytnictwo, drapieżnictwo, roślinożerność, konkurencja, protokooperacja, komensalizm, mutualizm; pojęcie mutualizmu fakultatywnego i obligatoryjnego; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych
 • materia i energia w ekosystemie
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania (WKLĘSŁA, WYPUKŁA) i wzrostu populacji - jotowata i esowata
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu
 • biomy lądowe
 • sukcesja ekologiczna
 • zanieczyszczenia środowiska
 • gatunki inwazyjne
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog i jego rodzaje
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody:

 • rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji
 • odnawianie zasobów przyrody
 • zrównoważony rozwój
 • ochrona zasobów przyrody na co dzień

4. Człowiek i środowisko:

 • sposoby ochrony przyrody
 • wpływ człowieka na różnorodność biologiczną
 • racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody
 • różnorodność biologiczna

5. Genetyka i ewolucjonizm:

 • genetyka klasyczna I i II Prawo Mendla
 • dziedziczenie cech - dominacja zupełna i niezupełna, kodominacja (dziedziczenie grup krwi), cechy sprzężone z płcią Hemofilia i daltonizm); zadania genetyczne
 • zmienność organizmów; zmienność mutacyjna; mutacje punktowe i chromosomowe liczbowe - przykłady chorób punktowych - autosomalnych recesywnych, dominujących oraz chorób chromosomowych liczbowych i strukturalnych oraz ich zapisy
 • mutacje punktowe (substytucje, insercje i delecje); mutacje chromosomowe strukturalne (delecja, translokacja) i liczbowe (monosmie, trisomie, tetrasomie, nullisomie)
 • choroby genetyczne
 • przykłady cech recesywnych i dominujących u człowieka
 • pojęcia: kariotyp, genom, gen, genotyp, mutacja milcząca, spontaniczna, indukowana, dynamiczna, zmiany sensu, zmiany ramki odczytu
 • pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji
 • czynniki ewolucji

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności