strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z biologii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z biologii odbędą się: 27.11.2020 r. - Pingwin i 23.04.2021 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z biologii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa V szkoły podstawowej 

1. Biologia jako nauka:

 • o czym jest biologia
 • cechy organizmów
 • czynności życiowe organizmów
 • organizmy wielokomórkowe
 • dziedziny biologii jako nauki

2. Biologia i sposoby jej poznania:

 • obserwacje
 • doświadczenia
 • metoda naukowa i jej etapy
 • jak być dobrym biologiem?
 • źródła wiedzy o biologii

3. Obserwujemy przez mikroskop:

 • budowa mikroskopu optycznego
 • preparaty mikroskopowe i ich przygotowanie

4. Organizmy żywe:

 • kwasy nukleinowe
 • komórka zwierzęca i jej budowa
 • komórka roślinna i jej budowa
 • komórka bakteryjna
 • samożywność i fotosynteza
 • dlaczego rośliny przeprowadzają fotosyntezę?
 • chemosynteza
 • cudzożywność
 • roślinożercy, mięsożercy, wszystkożercy
 • pasożyty i półpasożyty

Klasa VI szkoły podstawowej 

1. Zwierzęta i ich królestwo:

 • cechy zwierząt
 • budowa organizmu zwierzęcego
 • kręgowce i bezkręgowce

2. Zwierzęta i ich tkanki:

 • rodzaje tkanek
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem
 • krew jako tkanka płynna
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek

3. Parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice:

 • budowa i rodzaje parzydełkowców
 • znaczenie parzydełkowców w przyrodzie
 • płazińce i ich budowa
 • pasożyty - tasiemiec, rozwój i znaczenie w przyrodzie
 • nicienie - choroby wywoływane przez nie
 • pierścienice w przyrodzie, ich budowa i znaczenie

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Aparat ruchu – aktywny i bierny:

 • podział, budowa i znaczenie mięśni, szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości
 • higiena i choroby układu ruchu
 • budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy

2. Układ krążenia:

 • budowa i funkcja
 • budowa naczyń krwionośnych, serca
 • grupy krwi
 • proces krzepnięcia krwi
 • higiena i choroby układu krążenia
 • budowa i funkcje krwi

3. Układ odpornościowy:

 • budowa i funkcja
 • podział odporności
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Genetyka:

 • przebieg replikacji
 • podziały komórkowe
 • ekspresja informacji genetycznej
 • cechy kodu genetycznego
 • podstawowe pojęcia w genetyce, w tym: gen, genotyp, fenotyp, genom, kariotyp, homozygota, heterozygota, genofor, nukleoid
 • budowa kwasów nukleinowych i ich formy; budowa nukleotydu i nukleozydu
 • dziedziczenie cech u człowieka, w tym grup krwi; dominacja zupełna; I i II Prawo Mendla
 • podział i przyczyny zmienności, w tym: środowiskowa, rekombinacyjna i mutacyjna

2. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • właściwości populacji i interakcje międzypopulacyjne
 • poziomy troficzne; sieci zależności pokarmowych; łańcuchy troficzne
 • przegląd ekosystemów wodnych i lądowych; biomy na ziemi; strefy mórz, oceanów i jezior
 • sukcesja pierwotna i wtórna
 • krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie: węgla, azotu, fosforu, wody, dwutlenku węgla
 • zagrożenia i ochrona wód, powietrza i gleby

Klasa I liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Rola pierwiastków (makro i mikroelementów) w organizmie człowieka.
2. Rola białek, cukrów i tłuszczów.
3. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych:

 • budowa i funkcje nukleotydów
 • zasada komplementarności
 • budowa DNA
 • występowanie i znaczenie DNA
 • budowa i rodzaje RNA
 • znaczenie RNA

4. Budowa komórki eukariotycznej:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne
 • główne elementy komórki eukariotycznej
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych  i grzybowych

5. Budowa i znaczenie błon biologicznych:

 • budowa i rodzaje błon biologicznych
 • funkcje błon biologicznych
 • rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny)
 • osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej
 • badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy

6. Budowa i rola jadra komórkowego:

 • budowa jądra komórkowego
 • funkcje jądra komórkowego
 • organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym

7. Składniki cytoplazmy:

 • budowa i funkcje cytozolu
 • budowa i funkcje cytoszkieletu
 • system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego)
 • funkcje rybosomów
 • budowa i funkcje mitochondriów

Klasa I liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Podstawowe reguły dziedziczenia genów i zadania genetyczne:

 • zależność między genotypem a fenotypem
 • allele jako różne wersje genu
 • dominacja i recesywność alleli – dominacja zupełna „Pisum”, niezupełna, kodominacja
 • homozygoty i heterozygoty
 • cechy dominujące i recesywne u człowieka
 • badania Mendla
 • pojęcia: gen, genom, fenotyp, genotyp, kariotyp
 • reguły dziedziczenia – prawo czystości gamet; cechy dominujące i recesywne u grochu
 • reguły dziedziczenia – prawo niezależnej segregacji cech
 • przykłady dziedziczenia cech u ludzi
 • przykłady innych sposobów dziedziczenia cech
 • dziedziczenie grup krwi - zadania; czynnik Rh i jego podłoże genetyczne

2. Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią:

 • mechanizmy warunkowania płci u człowieka i innych organizmów
 • dziedziczenie cech sprzężonych z płcią
 • cechy związane z płcią
 • sprzężenia genów; teoria Morgana

3. Zmiany w informacji genetycznej:

 • rekombinacja genetyczna
 • crossing-over
 • mutacje i czynniki mutagenne
 • podział mutacji na spontaniczne i indukowane
 • podział mutacji na genowe i chromosomowe
 • analiza rodowodów jako metoda diagnozowania mutacji
 • skutki mutacji
 • mutacje milczące, indukowane, nonsensowne, generatywne, somatyczne
 • genetyczne podłoże nowotworów

4. Choroby genetyczne człowieka:

 • przyczyny chorób genetycznych
 • charakterystyka wybranych chorób jednogenowych
 • charakterystyka wybranych chorób chromosomalnych
 • poradnictwo genetyczne
 • badania prenatalne
 • testy pourodzeniowe
 • ocena ryzyka poczęcia chorego dziecka

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Biologia jako nauka o życiu:

 • biologia jako nauka
 • jak poznawać biologię
 • obserwacje mikroskopowe

2. Budowa organizmów i ich czynności życiowe:

 • składniki chemiczne organizmów
 • budowa komórki zwierzęcej
 • budowa komórki roślinnej
 • inne rodzaje komórek
 • samożywność
 • cudzożywność
 • sposoby oddychania organizmów
 • klasyfikacja organizmów

3. Wirusy, bakterie, grzyby, protisty:

 • cechy wirusów i bakterii
 • występowanie wirusów i bakterii
 • odżywienie, rozmnażanie i znaczenie wirusów i bakterii
 • cechy i występowanie protistów
 • protisty jednokomórkowe i wielokomórkowe
 • choroby wywoływane przez protisty
 • budowa i różnorodność grzybów
 • porosty i ich budowa

4. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek roślinnych
 • korzeń - główne funkcje u budowa
 • pędy - budowa i funkcje łodygi
 • liście - budowa i główne funkcje

5. Różnorodność roślin:

 • środowisko życia, cechy charakterystyczne mchów i paprotników
 • ich znaczenie w przyrodzie
 • budowa mchów i budowa paprotników
 • cechy ogólne roślin nagonasiennych i okrytonasiennych

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Proste zwierzęta bezkręgowe:

 • pierścienice - środowisko, tryb życia i cechy pierścienic; nowe cechy pierścienic
 • przystosowania pijawki do pasożytniczego trybu życia
 • budowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz przegląd systematyczny pierścienic
 • znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka
 • cechy stawonogów
 • środowisko i tryb życia stawonogów
 • budowa zewnętrzna skorupiaków
 • przegląd systematyczny skorupiaków i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka
 • owady - środowisko i tryb życia
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej owadów
 • przegląd systematyczny i znaczenie owadów
 • pajęczaki - środowisko i tryb życia
 • budowa zewnętrzna i wewnętrzna pajęczaków
 • przegląd systematyczny pajęczaków i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka
 • typ: mięczaki - środowisko i tryb życia; budowa morfologiczna ślimaka, małży i głowonoga
 • przegląd systematyczny mięczaków - gromady; ślimaki występujące w Polsce - w wodzie słodkiej, na lądzie w ogrodzie; małże Morza Bałtyckiego
 • znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka
 • systematyka bezkręgowców - podstawowe typy i gromady

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Narządy zmysłów człowieka:

 • charakterystyka narządów zmysłów
 • wady wzroku i słuchu

2. Regulacja nerwowa:

 • podział układu nerwowego
 • charakterystyka układu nerwowego
 • budowa neuronu
 • odruchy i budowa łuku odruchowego
 • choroby układu nerwowego

3. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego
 • choroby przenoszone drogą płciową
 • od poczęcia do narodzin; rozwój płodu
 • ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia
 • od narodzin do starości
 • podstawowe metody i środki antykoncepcyjne

4. Układ oddechowy:

 • budowa i rola układu
 • mechanizm wymiany gazowej
 • oddychanie komórkowe
 • higiena i choroby układu oddechowego

5. Współczesne zagrożenia zdrowia. Równowaga wewnętrzna organizmu.
6. Zdrowie a cywilizacja. Czynniki chorobotwórcze. Drogi zakażenia. Choroby społeczne, cywilizacyjne, pasożytnicze, zakaźne i genetycznie uwarunkowane.
7. Pierwsza pomoc w przypadku zaburzeń krążeniowo-oddechowych.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • tolerancja ekologiczna. Przykłady gatunków wskaźnikowych. Stenobionty i eurybionty
 • organizm a środowisko
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne
 • strategie rozrodu - r i K
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych
 • materia i energia w ekosystemie
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu
 • biomy lądowe
 • sukcesja ekologiczna
 • zanieczyszczenia środowiska
 • gatunki inwazyjne
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów

2. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody:

 • rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji
 • odnawianie zasobów przyrody
 • zrównoważony rozwój
 • ochrona zasobów przyrody na co dzień

3. Genetyka:

 • genetyka klasyczna I i II Prawo Mendla
 • dziedziczenie cech - dominacja zupełna i niezupełna, kodominacja (dziedziczenie grup krwi), cechy sprzężone z płcią Hemofilia i daltonizm); zadania genetyczne
 • zmienność organizmów; zmienność mutacyjna; mutacje punktowe i chromosomowe liczbowe - przykłady chorób punktowych - autosomalnych recesywnych, dominujących oraz chorób chromosomowych liczbowych i strukturalnych oraz ich zapisy
 • przykałdy cech recesywnych i dominujących u człowieka
 • pojęcia: kariotyp, genom, gen, genotyp, mutacja milcząca, spontaniczna, indukowana, dynamiczna, zmiany sensu, zmiany ramki odczytu


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email