strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka angielskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).
Konkursy z języka angielskiego odbędą się: 23.11.2022 r. - Pingwin i 17.04.2023 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z języka angielskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne: Present Simple (zdania pytające, przeczące i oznajmujące), Present Continuous (zdania pytające, przeczące i oznajmujące),
 • zaimki osobowe w formie podmiotu,
 • przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • podstawowe czasowniki: "to be", "have got","can",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • zaimki pytające.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, kraje i narodowości),
 • miejsce zamieszkania (dom, wyposażenie domu),
 • praca (popularne zawody),
 • żywienie (nazwy posiłków, jedzenie i picie)
 • świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, dni tygodnia, miesiące),
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • wyrażanie umiejętności.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny przeszły Past Simple (zdania pytające, przeczące i oznajmujące),
 • czasowniki nieregularne,
 • czas gramatyczny przeszły Past Continuous,
 • przedimek nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • stopniowanie przymiotników,
 • określniki ilościowe: some, any, no,
 • pytania: How much? How many?,
 • czasownik: must/mustn’t; have to,
 • rzeczowniki złożone,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania),
 • miejsce zamieszkania (prace domowe),
 • życie prywatne (rodzina, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego),
 • żywienie (jedzenie i napoje, posiłki i ich przygotowanie),
 • podróżowanie (środki transportu),
 • zakupy (pytanie o ceny towarów),
 • świat przyrody (krajobraz, cechy geograficzne),
 • ostrzeganie,
 • składanie życzeń, gratulacji, odpowiadanie na życzenia i gratulacje.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny Present Perfect Simple,
 • czas gramatyczny przyszły Future Simple,
 • określniki ilościowe: much, many, (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • konstrukcja "would like",
 • czasowniki modalne: "can, must, should",
 • tryb rozkazujący,
 • wyrażenia z "make" i "do",
 • czasowniki złożone.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • praca (popularne zawody, wyrażenia związane z pracą),
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie),
 • edukacja (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty szkolne),
 • sport (dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy),
 • proszenie o radę i udzielanie rad,
 • wyrażanie opinii, pytania o opinię.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Future Simple, czasu Present Continuous i konstrukcji "be going to",
 • czas gramatyczny Present Perfect Simple,
 • zdania warunkowe 0, I typu,
 • spójniki,
 • podstawowe czasowniki złożone tzw. "phrasal verbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • miejsce przysłówka w zdaniu,
 • zaimki "one/ones",
 • interpunkcja, użycie przecinka, średnika, dwukropka.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (uczucia i emocje),
 • zakupy i usługi (wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług),
 • podróżowanie i turystyka (zwiedzanie, baza noclegowa),
 • zdrowie (samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie),
 • nauka i technika (wynalazki),
 • wyrażanie planów, zamiarów,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • konstrukcja "used to",
 • czas gramatyczny Past Perfect Simple,
 • doczepki pytaniowe (question tags),
 • zdania warunkowe II typu,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • wyrażenia i konstrukcje z "so, such, enough, too",
 • czasowniki złożone,
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • forma bezokolicznika lub gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • zdania wykrzyknikowe,
 • strona bierna.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • żywienie (przepisy kulinarne),
 • świat przyrody (środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska),
 • kultura (dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, telewizja),
 • święta i uroczystości anglojęzyczne,
 • kształty,
 • przestępstwa,
 • pytania o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne: Present Simple i Present Continuous (zdania pytające, przeczące i oznajmujące),
 • zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia,
 • przymiotniki dzierżawcze,
 • zaimki wskazujące: this, that, these, those,
 • podstawowe przymiotniki i ich antonimy,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • podstawowe czasowniki: "to be", "have got", "can",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • przyimki czasu i miejsca,
 • zaimki pytające.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charaktery, kraje i narodowości),
 • miejsce zamieszkania (dom, okolica, wyposażenie domu, opisywanie miejsca zamieszkania),
 • praca (popularne zawody, wyrażenia związane z pracą),
 • świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, dni tygodnia, miesiące),
 • uzyskiwanie i przekazywanie informacji,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • wyrażanie umiejętności.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny przeszły Past Simple (czasowniki regularne, nieregularne),
 • przedimek nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki główne i porządkowe, daty,
 • stopniowanie przymiotników,
 • porównania z as ... as oraz z użyciem "than",
 • określniki ilościowe: much, many, a lot of, some, any, no,
 • pytania How much? How many?,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • czasownik: must/mustn’t; have to,
 • rzeczowniki złożone,
 • rzeczowniki występujące zawsze tylko w liczbie mnogiej,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania),
 • miejsce zamieszkania (prace domowe),
 • życie prywatne (rodzina, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości),
 • żywienie (jedzenie i napoje, posiłki i ich przygotowanie),
 • podróżowanie (środki transportu, podróże, wakacje i turystyka),
 • zakupy (pytanie o ceny towarów),
 • świat przyrody (zjawiska atmosferyczne),
 • ostrzeganie,
 • składanie życzeń, gratulacji, odpowiadanie na życzenia i gratulacje.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny przeszły Past Continuous,
 • czas gramatyczny przyszły Future Simple i wyrażenie "be going to",
 • określniki ilościowe: (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • konstrukcje "would like", "be allowed to, be able to",
 • czasowniki modalne: "can, must, should, could, shall",
 • tryb rozkazujący,
 • wyrażenia z "make" i "do",
 • przyimki sposobu,
 • zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu,
 • zaimki zwrotne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zmysły,
 • żywienie (lokale gastronomiczne, pojemniki na produkty),
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie),
 • edukacja (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty szkolne),
 • sport (dyscypliny sportowe, umiejętności sportowe, wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy),
 • świat przyrody (krajobraz, cechu geograficzne),
 • proszenie o radę i udzielanie rad,
 • wyrażanie opinii, pytania o opinię.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Future Simple, czasu Present Continuous i konstrukcji "be going to",
 • czas gramatyczny Present Perfect Simple,
 • czasowniki modalne "may, might", should, shouldn't,
 • zaimki nieokreślone,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I typu,
 • spójniki,
 • podstawowe czasowniki złożone tzw. "phrasal verbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • miejsce przysłówka w zdaniu,
 • zaimki "one/ones".

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (okresy życia, uczucia i emocje),
 • zakupy i usługi (wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług),
 • podróżowanie i turystyka (zwiedzanie, baza noclegowa),
 • zdrowie (samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie),
 • nauka i technika (wynalazki),
 • wyrażanie planów, zamiarów,
 • porównania,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia,
 • wyrażanie uczuć i emocji.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • konstrukcja "used to",
 • czas gramatyczny Past Perfect Simple,
 • doczepki pytaniowe (question tags),
 • zdania warunkowe II typu,
 • pytanie pośrednie,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • wyrażenia i konstrukcje z "so, such, enough, too",
 • czasowniki złożone,
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • strona bierna, konstrukcja "have something done",
 • forma bezokolicznika lub gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • zdania wykrzyknikowe,
 • zdania oznajmujące oraz pytania w mowie zależnej dla czasowników: say, tell, ask.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • świat przyrody (środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe),
 • kultura (dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, telewizja, literatura),
 • święta i uroczystości anglojęzyczne,
 • życie społeczne (konflikty, wydarzenia i zjawiska społeczne),
 • pytania o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • wyrażenie pewności,
 • wyrażenie nadziei,
 • dawanie wsparcia, zachęcanie.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.