Język angielski

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka angielskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z języka angielskiego odbędą się: 22.11.2023 r. - Pingwin i 10.04.2024 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z języka angielskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22-509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA


Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne: Present Simple (zdania pytające, przeczące i oznajmujące), Present Continuous (zdania pytające, przeczące i oznajmujące),
 • zaimki osobowe w formie podmiotu,
 • przymiotniki dzierżawcze,
 • dopełniacz saksoński,
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • podstawowe czasowniki: "to be", "have got","can",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • zaimki pytające.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, kraje i narodowości),
 • miejsce zamieszkania (dom, wyposażenie domu),
 • praca (popularne zawody),
 • żywienie (nazwy posiłków, jedzenie i picie)
 • świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, dni tygodnia, miesiące),
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • wyrażanie umiejętności.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny przeszły Past Simple (zdania pytające, przeczące i oznajmujące),
 • czasowniki regularne i nieregularne,
 • czas gramatyczny przeszły Past Continuous,
 • przedimek nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • stopniowanie przymiotników,
 • określniki ilościowe: some, any, no,
 • pytania: How much? How many?,
 • czasownik: must/mustn’t; have to,
 • rzeczowniki złożone,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania),
 • miejsce zamieszkania (prace domowe),
 • życie prywatne (rodzina, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego),
 • żywienie (jedzenie i napoje, posiłki i ich przygotowanie),
 • podróżowanie (środki transportu),
 • zakupy (pytanie o ceny towarów),
 • świat przyrody (krajobraz, cechy geograficzne),
 • ostrzeganie,
 • składanie życzeń, gratulacji, odpowiadanie na życzenia i gratulacje.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny Present Perfect Simple,
 • czas gramatyczny przyszły Future Simple,
 • określniki ilościowe: much, many, (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • konstrukcja "would like",
 • czasowniki modalne: "can, must, should",
 • tryb rozkazujący,
 • wyrażenia z "make" i "do",
 • czasowniki złożone.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • praca (popularne zawody, wyrażenia związane z pracą),
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie),
 • edukacja (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty szkolne),
 • sport (dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy),
 • proszenie o radę i udzielanie rad,
 • wyrażanie opinii, pytania o opinię.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Future Simple, czasu Present Continuous i konstrukcji "be going to",
 • czas gramatyczny Present Perfect Simple,
 • zdania warunkowe 0, I typu,
 • spójniki,
 • podstawowe czasowniki złożone tzw. "phrasal verbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • miejsce przysłówka w zdaniu,
 • zaimki "one/ones",
 • interpunkcja, użycie przecinka, średnika, dwukropka.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (uczucia i emocje),
 • zakupy i usługi (wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług),
 • podróżowanie i turystyka (zwiedzanie, baza noclegowa),
 • zdrowie (samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie),
 • nauka i technika (wynalazki),
 • wyrażanie planów, zamiarów,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • konstrukcja "used to",
 • czas gramatyczny Past Perfect Simple,
 • doczepki pytaniowe (question tags),
 • zdania warunkowe II typu,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • wyrażenia i konstrukcje z "so, such, enough, too",
 • czasowniki złożone,
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • forma bezokolicznika lub gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • zdania wykrzyknikowe,
 • strona bierna,
 • mowa zależna dla zdań oznajmujących.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • żywienie (przepisy kulinarne),
 • świat przyrody (środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska),
 • kultura (dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, telewizja),
 • święta i uroczystości anglojęzyczne,
 • kształty,
 • przestępstwa,
 • pytania o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji.

Zakres tematyczny - PANDA

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne: Present Simple i Present Continuous (zdania pytające, przeczące i oznajmujące),
 • zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia,
 • przymiotniki dzierżawcze,
 • zaimki wskazujące: this, that, these, those,
 • podstawowe przymiotniki i ich antonimy,
 • dopełniacz saksoński,
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • podstawowe czasowniki: "to be", "have got", "can",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • przyimki czasu i miejsca,
 • zaimki pytające.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charaktery, kraje i narodowości),
 • miejsce zamieszkania (dom, okolica, wyposażenie domu, opisywanie miejsca zamieszkania),
 • praca (popularne zawody, wyrażenia związane z pracą),
 • świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, dni tygodnia, miesiące),
 • uzyskiwanie i przekazywanie informacji,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • wyrażanie umiejętności.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny przeszły Past Simple (czasowniki regularne, nieregularne),
 • przedimek nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki główne i porządkowe, daty,
 • stopniowanie przymiotników,
 • porównania z as ... as oraz z użyciem "than",
 • określniki ilościowe: much, many, a lot of, some, any, no,
 • pytania How much? How many?,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • czasownik: must/mustn’t; have to,
 • rzeczowniki złożone,
 • rzeczowniki występujące zawsze tylko w liczbie mnogiej,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania),
 • miejsce zamieszkania (prace domowe),
 • życie prywatne (rodzina, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości),
 • żywienie (jedzenie i napoje, posiłki i ich przygotowanie),
 • podróżowanie (środki transportu, podróże, wakacje i turystyka),
 • zakupy (pytanie o ceny towarów),
 • świat przyrody (zjawiska atmosferyczne),
 • ostrzeganie,
 • składanie życzeń, gratulacji, odpowiadanie na życzenia i gratulacje.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • czas gramatyczny przeszły Past Continuous,
 • czas gramatyczny przyszły Future Simple i wyrażenie "be going to",
 • określniki ilościowe: (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • konstrukcje "would like", "be allowed to, be able to",
 • czasowniki modalne: "can, must, should, could, shall",
 • tryb rozkazujący,
 • wyrażenia z "make" i "do",
 • przyimki sposobu,
 • zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu,
 • zaimki zwrotne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zmysły,
 • żywienie (lokale gastronomiczne, pojemniki na produkty),
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie),
 • edukacja (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty szkolne),
 • sport (dyscypliny sportowe, umiejętności sportowe, wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy),
 • świat przyrody (krajobraz, cechu geograficzne),
 • proszenie o radę i udzielanie rad,
 • wyrażanie opinii, pytania o opinię.

Klasa VII szkoły podstawowej 

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Future Simple, czasu Present Continuous i konstrukcji "be going to",
 • czas gramatyczny Present Perfect Simple,
 • czasowniki modalne "may, might", should, shouldn't,
 • zaimki nieokreślone,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe typu 0, 1,
 • spójniki,
 • podstawowe czasowniki złożone tzw. "phrasal verbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • miejsce przysłówka w zdaniu,
 • zaimki "one/ones".

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • człowiek (okresy życia, uczucia i emocje),
 • zakupy i usługi (wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług),
 • podróżowanie i turystyka (zwiedzanie, baza noclegowa),
 • zdrowie (samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie),
 • nauka i technika (wynalazki),
 • wyrażanie planów, zamiarów,
 • porównania,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia,
 • wyrażanie uczuć i emocji.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.

2. Gramatyka:

 • konstrukcja "used to",
 • czas gramatyczny Past Perfect Simple,
 • doczepki pytaniowe (question tags),
 • zdania warunkowe II typu,
 • pytanie pośrednie,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • wyrażenia i konstrukcje z "so, such, enough, too",
 • czasowniki złożone,
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • strona bierna, konstrukcja "have something done",
 • forma bezokolicznika lub gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • zdania wykrzyknikowe,
 • zdania oznajmujące oraz pytania w mowie zależnej dla czasowników: say, tell, ask.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • świat przyrody (środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe),
 • kultura (dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, telewizja, literatura),
 • święta i uroczystości anglojęzyczne,
 • życie społeczne (konflikty, wydarzenia i zjawiska społeczne),
 • pytania o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • wyrażenie pewności,
 • wyrażenie nadziei,
 • dawanie wsparcia, zachęcanie.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Czarnołęcka 26D
04-740 Warszawa

edi@edi.edu.pl
Telefon: 22 509-86-70
Faks: 22 509-86-71

SubskrypcjaObserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności