strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka angielskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I-III liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z języka angielskiego odbędą się: 25.11.2019 r. - Pingwin i 03.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka angielskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czas Present simple i Present continuous, zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik "to be", "have got", "have", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • rodzajniki: a/an.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • przedmioty w życiu codziennym,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • szkoła, przedmioty i przybory szkolne,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • rodzina i przyjaciele,
 • moje miasto i wieś, moja droga do szkoły,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • informacje o umiejętnościach,
 • kraje i narodowości,
 • praca człowieka, zawody.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki główne i porządkowe, daty,
 • stopniowanie przymiotników,
 • porównania z as ... as,
 • czas Past simple,
 • określniki much, many, a lot of, some, any i no,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • czasownik: must/mustn’t; have to,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • wygląd człowieka,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa,
 • części ciała i ubrania,
 • środki transportu, podróże, wakacje i turystyka,
 • kraje, narodowości i języki.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • czas Past continuous,
 • czas Future simple i wyrażenie "going to",
 • określniki, (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • zwroty "would like", "be allowed to, be able to",
 • czasowniki modalne: "can, must, should, could, shall",
 • tryb rozkazujący,
 • wyrażenia z "make" i "do",
 • zaimki zwrotne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • zdolności i umiejętności,
 • krajobrazy, cechu geograficzne.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • wyrażanie przyszłości: future simple, present continuous i "be going to",
 • czas Present perfect,
 • czasowniki modalne,
 • zaimki nieokreślone,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I typu,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • zaimki "one/ones".

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • życie towarzyskie i rodzinne,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • technologie informacyjne, komputery, odkrycia naukowe i wynalazki,
 • zdrowie, choroby, zdrowy tryb życia,
 • pogoda, krajobrazy, środowisko naturalne, świat roślin i zwierząt, zjawiska naturalne.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • "used to" oraz "be/get used to",
 • czas: Present perfect continuous, Past perfect,
 • "question tags",
 • zdania warunkowe II i III typu,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "so, such, enough, too",
 • "phrasal verbs",
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • strona bierna i "have something done",
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, TV, literatura,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • tablice informacyjne.

 

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po szkole podstawowej)

Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.
1. Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe (Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, "be going to", Past Simple, Past Continuous, "used to", Past Perfect),
 • tryb rozkazujący,
 • zdania z dopełnieniami,
 • konstrukcje czasownikowe np.: like / hate+ gerund; would like/ would rather+ bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too / enough, so/ such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2,
 • question tags,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone (phrasal verbs),
 • mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące,
 • czasowniki modalne i semi-modalne np. can/must/have to, itp.,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników,
 • przyimki,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, osobisty system wartości, autorytety),
 • miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka),
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się - w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy i zatrudnienia),
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe - w tym diety, lokale gastronomiczne),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu),
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach),
 • nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane),
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, problemy współczesnego świata).

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji ; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

 

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po gimnazjum)

Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w gimnazjum i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.
1. Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe (Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, "be going to", Past Simple, Past Continuous, "used to", Past Perfect),
 • tryb rozkazujący,
 • zdania z dopełnieniami,
 • konstrukcje czasownikowe np.: like / hate+ gerund; would like / would rather+ bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too / enough, so/ such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2,
 • question tags,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone (phrasal verbs),
 • mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące,
 • czasowniki modalne i semi-modalne np. can/must/have to, itp.,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników,
 • przyimki,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy),
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy),
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość),
 • elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji ; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

 

Klasa II liceum ogólnokształcacego

Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w klasie I i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.
1. Gramatyka:

 • czas Future Perfect,
 • zdania warunkowe typu 3,
 • strona bierna w czasach przyszłych i z czasownikami modalnymi,
 • mowa zależna - polecenia i zakazy, zdania pytające,
 • czasowniki modalne takie jak ought to, dare, need(n’t),
 • rzeczowniki abstrakcyjne, tworzenie rzeczowników od innych części mowy,
 • konstrukcja typu ‘the sooner the better /more and more,
 • przymiotniki dzierżawcze, złożone (fair-haired), miejsce przymiotników w zdaniu, przymiotniki po czasownikach postrzegania, przymiotniki w funkcji rzeczownika (the rich),
 • pytania z przyimkiem na końcu,
 • forma causative czasowników have / get(have something done),
 • zdania przydawkowe definiujace i wtrącone (defining and non-defining relative clauses),
 • wyrażenia z both... and, either ... or ... , neither ... nor ... either ... or, itp.,
 • pytania pośrednie,
 • zdania podrzędnie złożone,
 • zdania wykrzyknikowe,
 • określanie godziny, daty, miary, wagi.

2. Zakres leksykalny:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy),
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy),
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość),
 • elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji ; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

 

Klasa III liceum ogólnokształcacego

Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w klasie II i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.
1. Gramatyka:

 • czasy Future Perfect Continuous, Past Perfect Continuous,
 • zdania warunkowe typu mieszanego,
 • strona bierna - wyrażenia typu: It is said/ She is said to be/have been; z czasownikami see, hear, make i help,
 • zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami typu I wish, I’d rather, I’d sooner, I’d prefer, You’d better, Suppose/supposing, If only, It’s high time, itp.,
 • zdania warunkowe typu mieszanego,
 • mowa zależna z czasownikami modalnymi i z rożnymi czasownikami wprowadzającymi, np. deny, accuse, suggest, itp.,
 • czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, zwykłym ciągłym, perfektywnym, perfektywnym ciągłym,
 • zdania z podmiotem "it" i "there" w konstrukcjach typu "It’s no use...", "There’s no point...",
 • inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne,
 • tryb łączący np. z czasownikami suggest, insist, recommend, demand, po as if/as though,
 • przysłówki o dwóch znaczeniowo różniących się formach, np. hard-hardly, late -lately,
 • zaimki bezosobowe "you, one".

2. Zakres leksykalny:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy),
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy),
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość),
 • elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji ; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

 

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czas Present Simple i Present Continuous, zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik "to be", "have got", "have", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • rodzajniki: a/an.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • przedmioty w życiu codziennym,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • szkoła, przedmioty i przybory szkolne,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • rodzina i przyjaciele,
 • moje miasto i wieś, moja droga do szkoły,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • informacje o umiejętnościach,
 • kraje i narodowości,
 • praca człowieka, zawody.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki główne i porządkowe, daty,
 • stopniowanie przymiotników,
 • czas Past Simple,
 • określniki much, many, a lot of, some, any i no,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • zaimkipytające: which, whose, why,
 • czasownik: must/mustn’t; have to,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • wygląd człowieka,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa,
 • części ciała i ubrania,
 • środki transportu, podróże, wakacje i turystyka,
 • kraje, narodowości i języki.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • czas Past Continuous,
 • czas Future Simple i wyrażenie "going to",
 • porównania z as ... as,
 • określniki, (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • zwroty "would like", "be allowed to", "be able to",
 • czasownikimodalne: "can; must; should, could, shall",
 • tryb rozkazujący.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • zdolności i umiejętności.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • wyrażanieprzyszłości: czasy: Future Simple, Present Continuous i "be going to",
 • czas Present Perfect,
 • czasownikimodalne: "may, might, need, would",
 • wyrażenie "be allowed to", "be able to",
 • zaimki nieokreślone,
 • zdania czasowe,
 • tryb warunkowy I,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasalverbs",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • zaimki "one/ones".

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • życie towarzyskie i rodzinne,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby, zdrowy tryb życia,
 • pogoda, krajobrazy, środowisko naturalne.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • "used to" i "be/get used to",
 • czas: Present Perfect Continuous,
 • "question tags",
 • tryb warunkowy II,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "so, such, enough, too",
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • stronabiernai "have something done",
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • czas Past Perfect Simple,
 • tryb warunkowy III,
 • phrasalverbs - czasowniki wieloczłonowe,
 • so i neither/nor.

3. Funkcje językowe i słownictwo:

 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, literatura,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa,
 • życie i problemy społeczne, organizacja państwa,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • przepraszanie i dziękowanie, reakcja na nie,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • świat przyrody, ochrona środowiska naturalnego,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email