strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka polskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z języka polskiego odbędą się: 21.11.2022 r. - Pingwin i 13.04.2023 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z języka polskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny – PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, opowiadanie,
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa,
 • epitet, porównanie, przenośnia,
 • fikcja literacka,
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń,
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne,
 • literatura: Wanda Chotomska "Legendy polskie" wybór - "Legenda o Sielawowym Królu", "Legenda o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki".

2. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące,
 • komunikat, nadawca, odbiorca,
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek,
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek,
 • czasownik,
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu,
 • wyraz bliskoznaczny,
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis,
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h,
 • wielka i mała litera,
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów,
 • stosowanie zasad poprawności językowej.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy IV,
 • gatunki literackie: powieść, baśń, opowiadanie, legenda, mit (cechy),
 • podmiot liryczny, obraz poetycki,
 • rym, rytm, strofa, zwrotka, wers,
 • porównanie, przenośnia (metafora), onomatopeja, epitet,
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa
 • bezpośredni zwrot do adresata,
 • literatura: J. Podsiadło "Czerwona kartka dla Sprężyny".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy IV,
 • zdanie, równoważnik zdania,
 • zdanie pojedyncze i złożone,
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik,
 • rzeczowniki własne i pospolite,
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej,
 • temat i końcówka, oboczności,
 • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby,
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik,
 • podmiot, orzeczenie,
 • spółgłoski miękkie i twarde,
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy,
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie,
 • pisownia ó, ż, rz niewymienne.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy V,
 • gatunki literackie: powieść - świat przedstawiony utworu, mit, nowela (cechy),
 • rymy dokładne i niedokładne,
 • powtórzenie, anafora, uosobienie, ożywienie, porównanie, onomatopeja,
 • dialog, monolog,
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa,
 • literatura: Lluis Cugota, Luisa Vera "Nazywam się Maria Skłodowska-Curie".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy V,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne,
 • zaimek (podział, odmiana),
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat,
 • czasowniki dokonane i niedokonane,
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik,
 • wykres zdania pojedynczego,
 • podmiot domyślny,
 • związki wyrazowe: główny i poboczne,
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń,
 • związki frazeologiczne (mitologia, Biblia).


Klasa VII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VI,
 • gatunki literackie: ballada, satyra, przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), opowiadanie, nowela, komedia,
 • apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie, anafora,
 • rodzaj literacki: liryka, epika, dramat,
 • gatunki liryki: fraszka, pieśń, tren, sonet,
 • A. Fredro - ogólnie o twórczości, geneza powstania "Zemsty",
 • literatura: A. Fredro "Zemsta".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VI,
 • części mowy, rzeczowniki o nietypowej odmianie,
 • interpunkcja, przecinek przed spójnikami,
 • strona czynna i bierna czasownika,
 • partykuła, wykrzyknik,
 • podmiot - rodzaje podmiotu,
 • zdania bezpodmiotowe,
 • zdania współrzędnie złożone - typy,
 • orzeczenie czasownikowe i imienne,
 • związki frazeologiczne,
 • archaizm, neologizm,
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne,
 • akcent wyrazowy,
 • poprawność językowa.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VII,
 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu,
 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat,
 • gatunki: komedia, tragedia, fraszka, pieśń, sonet, ballada, satyra, bajka, literatura faktu,
 • środki stylistyczne, w tym anafora, apostrofa,
 • A. Mickiewicz - ogólnie o twórczości,
 • J. Kochanowski jako poeta renesansu, podstawowe poglądy wyrażone w pieśniach i fraszkach,
 • literatura: A. Kamiński "Kamienie na szaniec".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VII,
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania,
 • zdania podrzędnie złożone - typy,
 • mowa zależna i niezależna,
 • strona czynna i bierna, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie,
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny, typy formantów,
 • skróty i skrótowce,
 • polszczyzna ogólna,
 • dialekt, gwara, język środowiskowy,
 • język literacki i potoczny,
 • etyka słowa,
 • fakt i opinia,
 • rodzaje stylu,
 • poprawność językowa.Zakres tematyczny – PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • dialog, narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa,
 • wydarzenia realistyczne i fantastyczne,
 • różnice między prozą a wierszem,
 • cechy wiersza: rym, wers, zwrotka (strofa),
 • osoba mówiąca w utworze lirycznym,
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony),
 • środki stylistyczne: epitet, porównanie,
 • komiks,
 • literatura: A. Maleszka, "Olbrzym" z serii "Magiczne drzewo".

2. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe,
 • zdanie i równoważnik zdania,
 • rzeczownik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form,
 • przymiotnik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form,
 • nazwy i pytania przypadków (odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki),
 • czasownik - pytania, odmiana przez osoby, liczby i czasy,
 • bezokolicznik,
 • głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba,
 • wyrazy bliskoznaczne,
 • znaki interpunkcyjne,
 • ortografia: pisownia wielką literą, pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż,
 • rodzaje słowników,
 • poprawność językowa.


Klasa V szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy IV,
 • cechy wiersza: rym (krzyżowe, parzyste, okalające), wers, zwrotka (strofa),
 • podmiot liryczny,
 • fikcja fantastyczna i realistyczna,
 • narrator, rodzaje narracji,
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony),
 • akapit, kompozycja opowiadania, opis postaci, opis przedmiotu,
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, ożywienie, wyraz dźwiękonaśladowczy,
 • frazeologizmy (mity greckie),
 • powieść,
 • mit,
 • literatura: B. Leśmian "Ali-Baba i czterdziestu zbójców" z tomu "Klechdy sezamowe".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy IV,
 • odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik),
 • odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby,
 • odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe i ułamkowe,
 • różne rodzaje podmiotów,
 • różne rodzaje orzeczeń,
 • określanie form wyrazów odmiennych,
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji,
 • poprawność językowa.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy V,
 • powieść - rodzaje powieści, baśń, bajka, legenda, wiersz wolny,
 • narrator, narracja i rodzaje narracji,
 • fabuła, akcja, wątek (główny i poboczny), epizod,
 • budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające),
 • podmiot liryczny, obraz poetycki,
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofa,
 • literatura: John Flanagan "Zwiadowcy" Księga 1. "Ruiny Gorlanu".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy V,
 • części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, liczebnik (zbiorowy, ułamkowy, porządkowy, główny), zaimek,
 • forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb),
 • czasowniki dokonane i niedokonane,
 • czynna i bierna konstrukcja zdania,
 • nieosobowe formy czasownika,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • części zdania: podmiot (rodzaje podmiotów), orzeczenie czasownikowe i imienne, przydawka, dopełnienie, okoliczniki,
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,
 • formy wypowiedzi: dziennik, wywiad, opis postaci,
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia).

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VI,
 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), ballada, pieśń, fraszka, tren, satyra, sonet, komedia, tragedia,
 • symbol, apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie (anafora), epitet, metafora, porównanie, animizacja, personifikacja,
 • rodzaj literacki: epika, dramat, liryka,
 • rodzaje narracji,
 • wiedza o teatrze,
 • literatura: J. Kochanowski "Treny" I, V, VII, VIII.

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VI,
 • części mowy: rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, zaimek (podział), liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe), partykuła, wykrzyknik,
 • czasownik - aspekt, strona czynna i bierna, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie,
 • nieosobowe formy czasownika: imiesłowy (imiesłowowy równoważnik zdania), zakończone na -no, -to, bezokolicznik,
 • odmiana poszczególnych części mowy,
 • podmiot - rodzaje podmiotu,
 • zdania bezpodmiotowe,
 • orzeczenie czasownikowe i imienne,
 • części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik,
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności),
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy,
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne, miękkie, twarde,
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne,
 • akcent wyrazowy,
 • stosowanie zasad poprawności językowej.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VII,
 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu,
 • rodzaje komizmu,
 • ironia,
 • gatunki: pieśń, tren, elegia, epos (epopeja), powieść (gatunki), opowiadanie, nowela,
 • H. Sienkiewicz (ogólnie o twórczości),
 • środki stylistyczne,
 • liryka, typy liryki,
 • aforyzm,
 • literatura: A. Mickiewicz "Pan Tadeusz".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VII,
 • mowa zależna i niezależna,
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny,
 • podstawa słowotwórcza, formant,
 • zrosty i złożenia,
 • skróty i skrótowce,
 • polszczyzna ogólna,
 • dialekt, gwara, język środowiskowy i zawodowy,
 • język literacki i potoczny,
 • archaizmy i neologizmy,
 • synonimy, homonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, eufemizmy, zapożyczenia,
 • treść i zakres wyrazu,
 • etyka słowa, manipulacja językowa,
 • fakt i opinia,
 • rodzaje stylu.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.