strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka polskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z języka polskiego odbędą się: 22.11.2021 r. - Pingwin i 25.04.2022 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka polskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny – PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, opowiadanie,
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa,
 • epitet, porównanie,
 • fikcja literacka,
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń,
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne,
 • literatura: René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, "Mikołajek" - opowiadania: "Fajny bukiet", "Wizytacja", "Reks", "Ludeczka".

2. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące,
 • komunikat, nadawca, odbiorca,
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek,
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek,
 • czasownik,
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu,
 • wyraz bliskoznaczny,
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis,
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h,
 • wielka i mała litera,
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów,
 • stosowanie zasad poprawności językowej.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy IV,
 • gatunki literackie: baśń, opowiadanie, legenda, mit (cechy),
 • podmiot liryczny, obraz poetycki,
 • rym, rytm, strofa, zwrotka, wers,
 • porównanie, przenośnia (metafora), onomatopeja, epitet,
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa,
 • bezpośredni zwrot do adresata,
 • literatura: A. Parandowski, "Mit o Heraklesie", "Tułaczka Odyseusza".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy IV,
 • zdanie, równoważnik zdania,
 • zdanie pojedyncze i złożone,
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik,
 • rzeczowniki własne i pospolite,
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej,
 • temat i końcówka, oboczności,
 • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby,
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik,
 • podmiot, orzeczenie;
 • spółgłoski miękkie i twarde,
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy,
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie,
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy V,
 • gatunki literackie: powieść - świat przedstawiony utworu, mit, nowela (cechy),
 • rymy dokładne i niedokładne,
 • powtórzenie, anafora, uosobienie, ożywienie, porównanie, onomatopeja,
 • dialog, monolog,
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa,
 • literatura: T. Różewicz "List do ludożerców", W. Szymborska: "Konkurs piękności męskiej", "Pomyłka".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy V,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne,
 • zaimek (podział, odmiana),
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat,
 • czasowniki dokonane i niedokonane,
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik,
 • wykres zdania pojedynczego,
 • podmiot domyślny,
 • związki wyrazowe: główny i poboczne,
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń,
 • związki frazeologiczne (mitologia, Biblia).


Klasa VII szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VI,
 • gatunki literackie: ballada, satyra, przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), nowela, dramat,
 • apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie, anafora,
 • rodzaj literacki: liryka, epika,
 • gatunki liryki: fraszka, pieśń, tren, sonet,
 • A. Mickiewicz - ogólnie o twórczości,
 • literatura: A. Mickiewicz Dziady cz. II.

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VI,
 • części mowy, rzeczowniki o nietypowej odmianie,
 • interpunkcja, przecinek przed spójnikami,
 • strona czynna i bierna czasownika,
 • partykuła, wykrzyknik,
 • podmiot - rodzaje podmiotu,
 • zdania bezpodmiotowe,
 • zdania współrzędnie złożone - typy,
 • orzeczenie czasownikowe i imienne,
 • związki frazeologiczne,
 • archaizm, neologizm,
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne,
 • akcent wyrazowy,
 • poprawność językowa.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VII,
 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu,
 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat,
 • gatunki: komedia, tragedia, fraszka, pieśń, sonet, ballada, satyra, bajka,
 • środki stylistyczne, w tym anafora, apostrofa,
 • A. Mickiewicz - ogólnie o twórczości,
 • J. Kochanowski - ogólnie o twórczości,
 • epikureizm i stoicyzm - ogólne informacje,
 • literatura: A. Mickiewicz "Świtezianka", "Lilije", "Stepy Akermańskie".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VII,
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania,
 • zdania podrzędnie złożone - typy,
 • mowa zależna i niezależna,
 • strona czynna i bierna, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie,
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny, typy formantów,
 • skróty i skrótowce,
 • polszczyzna ogólna,
 • dialekt, gwara, język środowiskowy,
 • język literacki i potoczny,
 • etyka słowa,
 • fakt i opinia,
 • rodzaje stylu,
 • poprawność językowa.Zakres tematyczny – PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • dialog, narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa,
 • wydarzenia realistyczne i fantastyczne,
 • różnice między prozą a wierszem,
 • cechy wiersza: rym, wers, zwrotka (strofa),
 • osoba mówiąca w utworze lirycznym,
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony),
 • środki stylistyczne: epitet, porównanie,
 • komiks,
 • lektury: A, Mickiewicz "Przyjaciele", "Powrót taty", "Pani Twardowska".

2. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe,
 • zdanie i równoważnik zdania,
 • rzeczownik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form,
 • przymiotnik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form,
 • nazwy i pytania przypadków (odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki),
 • czasownik - pytania, odmiana przez osoby, liczby i czasy,
 • bezokolicznik,
 • głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba,
 • wyrazy bliskoznaczne,
 • znaki interpunkcyjne,
 • ortografia: pisownia wielką literą, pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż,
 • rodzaje słowników,
 • poprawność językowa.


Klasa V szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy IV,
 • cechy wiersza: rym (krzyżowe, parzyste, okalające), wers, zwrotka (strofa),
 • podmiot liryczny,
 • fikcja fantastyczna i realistyczna,
 • narrator, rodzaje narracji,
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony),
 • akapit, kompozycja opowiadania, opis postaci, opis przedmiotu,
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, ożywienie, wyraz dźwiękonaśladowczy,
 • frazeologizmy (mity greckie),
 • powieść,
 • mit,
 • lektury: Emilia Kiereś "Rzeka".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy IV,
 • odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik),
 • odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby,
 • odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe i ułamkowe,
 • różne rodzaje podmiotów,
 • różne rodzaje orzeczeń,
 • określanie form wyrazów odmiennych,
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji,
 • poprawność językowa.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy V,
 • powieść - rodzaje powieści, baśń, bajka, legenda, wiersz wolny,
 • narrator, narracja i rodzaje narracji,
 • fabuła, akcja, wątek (główny i poboczny), epizod,
 • budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające),
 • podmiot liryczny, obraz poetycki,
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofa,
 • lektury: Marcin Kozioł "Skrzynia władcy piorunów".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy V,
 • części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, liczebnik (zbiorowy, ułamkowy, porządkowy, główny), zaimek,
 • forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb),
 • czasowniki dokonane i niedokonane,
 • czynna i bierna konstrukcja zdania,
 • nieosobowe formy czasownika,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • części zdania: podmiot (rodzaje podmiotów), orzeczenie czasownikowe i imienne, przydawka, dopełnienie, okoliczniki,
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,
 • formy wypowiedzi: dziennik, wywiad, opis postaci,
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia).

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VI,
 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), ballada, pieśń, fraszka, satyra, sonet, komedia, tragedia,
 • symbol, apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie (anafora), epitet, metafora, porównanie, animizacja, personifikacja,
 • rodzaj literacki: epika, dramat, liryka,
 • rodzaje narracji,
 • wiedza o teatrze,
 • A. Mickiewicz "Reduta Ordona", "Śmierć pułkownika", H. Sienkiewicz "Latarnik".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VI,
 • części mowy: rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, zaimek (podział), liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe), partykuła, wykrzyknik,
 • czasownik - aspekt, strona czynna i bierna, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie,
 • nieosobowe formy czasownika: imiesłowy (imiesłowowy równoważnik zdania), zakończone na -no, -to, bezokolicznik,
 • odmiana poszczególnych części mowy,
 • podmiot - rodzaje podmiotu,
 • zdania bezpodmiotowe,
 • orzeczenie czasownikowe i imienne,
 • części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik,
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności),
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy,
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne, miękkie, twarde,
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne,
 • akcent wyrazowy,
 • stosowanie zasad poprawności językowej.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub publicystycznego ze zrozumieniem oraz wiedza o literaturze:

 • zakres klasy VII,
 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu,
 • rodzaje komizmu,
 • ironia,
 • gatunki: pieśń, tren, elegia, epos (epopeja), powieść historyczna,
 • H. Sienkiewicz (ogólnie o twórczości),
 • środki stylistyczne,
 • liryka, typy liryki,
 • aforyzm,
 • H. Sienkiewicz "Quo vadis".

2. Nauka o języku:

 • zakres klasy VII,
 • mowa zależna i niezależna,
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny,
 • podstawa słowotwórcza, formant,
 • zrosty i złożenia,
 • skróty i skrótowce,
 • polszczyzna ogólna,
 • dialekt, gwara, język środowiskowy i zawodowy,
 • język literacki i potoczny,
 • archaizmy i neologizmy,
 • synonimy, homonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, eufemizmy, zapożyczenia,
 • treść i zakres wyrazu,
 • etyka słowa, manipulacja językowa,
 • fakt i opinia,
 • rodzaje stylu.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.