strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka niemieckiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z języka niemieckiego odbędą się: 24.11.2022 r. - Pingwin i 18.04.2023 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z języka niemieckiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w lp. i mn. typu: tanzen, heißen, sein, haben;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein/e;
 • Liczebniki główne 0-1000.

2. Funkcje językowe:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, nazwy ważniejszych miast;
 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania);
 • Czas wolny; nazwy czynności, zabaw, gier;
 • Polecenia typu: Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w lp. i mn. typu: tanzen, heißen, sein, haben, fahren, lesen, sprechen, möchten, finden;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein/e;
 • Partykuła doch;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone.

3. Funkcje językowe:

 • Polecenia typu: Hör/Lies den Text!, Wiederhole!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter!
 • Zwroty używane na lekcji niemieckiego typu Wiederholen Sie bitte!, Ich verstehe nicht!;
 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia;
 • Meble, kolory, pokoje;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht, am Wochenende;
 • Przebieg dnia;
 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag.;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Pogoda.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt i Präteritum czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Spójniki z szykiem prostym i przestawnym;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Przysłówki zaimkowe np.: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające np.: wann?, wohin?, wo?;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Podawanie dat typu: w roku 1998.

3. Funkcje językowe:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe i środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Wygląd zewnętrzny osoby, cechy charakteru;
 • Pogoda;
 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Urodziny, święta;
 • Przepisy kulinarne, potrawy, smaki, miara, opakowania, podawanie cen.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Spójniki weil, dass, ob;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Przysłówki zaimkowe np.: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające np.: wann?, wohin?, wo?;
 • Liczebniki porządkowe.

3. Funkcje językowe:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe i środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Wygląd zewnętrzny osoby, cechy charakteru;
 • Pogoda;
 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Części ciała;
 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Urodziny, święta;
 • Przepisy kulinarne, potrawy, smaki, opakowania;
 • Wyrażanie zamiarów i planów.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem, z Celownikiem i Biernikiem oraz przyimki z Biernikiem;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, kein/e oraz zaimku dzierżawczym;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt;
 • Odmiana rzeczownika;
 • Szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil, damit, wenn;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika;
 • Przysłówki i wyrażenia przyimkowe: hier, von Zeit zu Zeit, irgendwo;
 • Zaimki wskazujące.

3. Funkcje językowe:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Wymiana poglądów.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych np.: möchten, finden, tanzen, sammeln, heiβen, sein, haben;
 • Szyk wyrazów z czasownikiem möchten;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Zaimek dzierżawczy i słówko przeczące kein/e w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenie: nein, nicht, kein/e;
 • Partykuła doch;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony w Mianowniku i Bierniku.

2. Funkcje językowe:

 • Czas wolny, hobby, wyrażanie swoich zainteresowań;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Opis bliskich osób, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, cechy charakteru;
 • Dni tygodnia, przedmioty i przybory szkolne, opinie dotyczące przedmiotów, przyborów szkolnych;
 • Czynności wykonywane na lekcjach;
 • Kraje niemieckojęzyczne, nazwy stolic, ważniejszych miast;
 • Strony świata;
 • Kolory.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden oraz modalnych;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek zwrotny;
 • Zaimek dzierżawczy w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.;
 • Zaimek nieosobowy es, man.

3. Funkcje językowe:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Nazwy czynności wykonywanych w różnych porach roku;
 • Meble, kolory, pokoje, opis pokoju;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Czas wolny, hobby, wyrażanie swoich zainteresowań;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Pogoda;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Urodziny, święta.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?;
 • Spójniki: weil, dass, ob;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas Präteritum czasowników haben i sein;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku;
 • Forma es gibt;
 • Okoliczniki miejsca i czasu;
 • Spójniki z szykiem prostym i przestawnym.

3. Funkcje językowe:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Podróże i czas wolny;
 • Planowanie wakacji;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Urodziny, święta;
 • Zwierzęta, meble, ubrania;
 • Obowiązki domowe;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji;
 • Zakupy;
 • Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się;
 • Zakończenie rozmowy (wyrażanie podziękowania).

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?;
 • Spójniki: weil, dass, ob, wenn;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas Präteritum czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku;
 • Forma es gibt;
 • Okoliczniki miejsca i czasu;
 • Zaimek pytający welcher, -e, -es.

3. Funkcje językowe:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Urodziny;
 • Zwierzęta, meble, ubrania, dyscypliny sportowe;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji, zakupy;
 • Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się, uprawianiem sportu;
 • Obowiązki domowe;
 • Lekarz;
 • Udzielanie rad;
 • Wyrażanie zamiaru, życzenia: Ich habe vor ..., Ich habe die Absicht... .

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.
2. Gramatyka:

 • Zaimek dzierżawczy i osobowy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika i przymiotnika;
 • Czas przyszły Futur I;
 • Przyimki z II, III, i IV przypadkiem;
 • Spójniki typu: um...zu, nachdem, bis, obwohl, dass, weil, ob;
 • Zdanie względne;
 • Czas przeszły Perfekt;
 • Czas przeszły Präteritum;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Bezokolicznik z zu;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

3. Funkcje językowe:

 • Problemy młodzieży;
 • Święta;
 • Formalności graniczne;
 • W urzędach, na poczcie, dworcu kolejowym;
 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Pozyskiwanie informacji w różnych instytucjach w mieście;
 • Rozmowa u lekarza i w aptece.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.