strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka niemieckiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I-III liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z języka niemieckiego odbędą się: 26.11.2019 r. - Pingwin i 06.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka niemieckiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w lp. i mn. typu: tanzen, heißen, sein, haben;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein;
 • Liczebniki główne 0-1000.

2. Funkcje językowe:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, nazwy ważniejszych miast;
 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania);
 • Czas wolny; nazwy czynności, zabaw, gier;
 • Polecenia typu: Wiederhole! Ergänze!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu;
 • Stwierdzenia: Wir tanzen gern. Dort ist ein Hund.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w lp. i mn. typu: tanzen, heißen, sein, haben, fahren, lesen, sprechen, möchten, finden;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein; partykuła doch;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone.

2. Funkcje językowe:

 • Polecenia typu: Höre/Lies den Text!, Wiederhole!, Komm an die Tafel!, Antworte auf die Frage!, Mach bitte die Bücher auf/zu!, Lies weiter! oraz zwroty używane na lekcji niemieckiego typu Wiederholen Sie bitte!, Ich verstehe nicht!;
 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia;
 • Meble, kolory, pokoje;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht, am Wochenende;
 • Przebieg dnia;
 • Wyrażanie zadowolenia, niechęci, opinii na temat danego przedmiotu, ustalanie terminów;
 • Pytania i odpowiedzi typu: Wann hast du Mathe? Ich habe Mathe am Donnerstag.;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Pogoda.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt i Imperfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Tryb rozkazujący;
 • Spójniki z szykiem prostym i przestawnym;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Przysłówki zaimkowe: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające: wann?, wohin?, wo?;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Podawanie dat typu w roku 1998.

2. Funkcje językowe:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe i środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Wygląd zewnętrzny osoby, cechy charakteru;
 • Pogoda;
 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Urodziny, święta;
 • Przepisy kulinarne, potrawy, smaki, miara, opakowania.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Spójniki weil, dass, ob;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Przysłówki zaimkowe: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające: wann?, wohin?, wo?;
 • Liczebniki porządkowe.

2. Funkcje językowe:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Znaki drogowe i środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Wygląd zewnętrzny osoby, cechy charakteru;
 • Pogoda;
 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Części ciała;
 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Urodziny, święta;
 • Przepisy kulinarne, potrawy, smaki, opakowania;
 • Wyrażanie zamiarów i planów.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem, z Celownikiem i Biernikiem oraz przyimki z Biernikiem;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt;
 • Szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil, damit, wenn;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika;
 • Przysłówki i wyrażenia przyimkowe: hier, von Zeit zu Zeit, irgendwo;
 • Zaimki wskazujące.

2. Funkcje językowe:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Wymiana poglądów.

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po szkole podstawowej)

1. Gramatyka:

 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych oraz czasowników nieregularnych sein, mögen, fahren, lesen, treffen, arbeiten, tanzen itp.;
 • Zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e, Ihr/e, ihr/e, sein/e, unser/e, euer/eure w mianowniku;
 • Zaimki osobowe;
 • Forma grzecznościowa Sie;
 • Przeczenie nein i nicht;
 • Zdania oznajmujące i pytające;
 • Liczebniki 0-1000;
 • Spójnik und, aber;
 • Tworzenie nazw zawodów kobiet z końcówką -in.

2. Funkcje językowe:

 • Dane osobowe, przedstawianie siebie i innych osób;
 • Opis osoby, wygląd i cechy charakteru;
 • Członkowie rodziny, zawody;
 • Nazwy krajów, języków;
 • Czynności dnia codziennego, zajęcia sportowe;
 • Pory dnia;
 • Podawanie czasu zegarowego;
 • Obiekty w mieście;
 • Powitania, pożegnania;
 • Opisywanie samopoczucia;
 • Wyrażanie radości, żalu.

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po gimnazjum)

1. Gramatyka:

 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych oraz czasowników nieregularnych sein, mögen, haben, fahren, lesen, treffen, arbeiten, tanzen itp.;
 • Czasowniki modalne können, müssen i wollen, szyk w zdaniu z czasownikiem modalnym;
 • Czasowniki zwrotne;
 • Zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e, Ihr/e, ihr/e, sein/e, unser/e, euer/eure w mianowniku;
 • Zaimki osobowe;
 • Forma grzecznościowa Sie;
 • Przeczenie nein, nicht i kein/e;
 • Zdania oznajmujące i pytające;
 • Liczebniki 0-1000;
 • Spójnik und, aber;
 • Tworzenie nazw zawodów kobiet z końcówką –in;
 • Liczna mnoga rzeczowników;
 • Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego.

2. Funkcje językowe:

 • Dane osobowe;
 • Nazwy krajów, języków;
 • Czynności dnia codziennego, zajęcia sportowe, dyscypliny sportowe;
 • Pory dnia;
 • Opis osoby, wygląd i cechy charakteru;
 • Członkowie rodziny, zawody;
 • Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające przybory szkolne;
 • Powitania, pożegnania;
 • Pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania;
 • Opowiadanie o planie lekcji; wyrażanie niechęci do wykonywanych czynności;
 • Organizacja przyjęcia, imprezy;
 • Terminy i miejsca spotkań.

Klasa II liceum ogólnokształcacego

1. Gramatyka:

 • Zagadnienia z klasy 1;
 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens i Perfekt;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie;
 • Przyimki miejsca;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Odmiana rzeczowników, zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Spójniki wieloczłonowe;
 • Rekcja czasowników.

2. Funkcje językowe:

 • Zagadnienia z klasy 1;
 • Nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt;
 • Opis drogi, mieszkania, domu, miejsca zamieszkania;
 • Określanie położenia;
 • Wynajem mieszkania i negocjowanie;
 • Idealny dzień, święta;
 • Problemy w rodzinie;
 • Plan lekcji;
 • Typy sklepów, zakupy;
 • Czynności wykonywane w kuchni, nazwy potraw, smaków;
 • Prace wakacyjne;
 • Części ciała.

Klasa III liceum ogólnokształcacego

1. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem, z Celownikiem i Biernikiem oraz przyimki z Biernikiem;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Czas Perfekt;
 • Szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu: dass, weil, damit, wenn, um ... zu, bevor, als, wenn;
 • Forma trybu przypuszczającego würde;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika i przymiotnika;
 • Przysłówki i wyrażenia przyimkowe;
 • Zaimki wskazujące;
 • Zdanie względne;
 • Czas przyszły Futur I;
 • Spójniki zdania podrzędnie złożonego;
 • Konjunktiv I i II.

2. Funkcje językowe:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy;
 • Święta;
 • Media, literatura, film;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Problemy młodzieży;
 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Prowadzenie rozmowy, rozpoczynanie i wprowadzenie tematu;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo;
 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Wymiana poglądów.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych np.: möchten, finden, tanzen, sammeln, heiβen, sein, haben;
 • Szyk wyrazów z czasownikiem möchten;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Zaimek dzierżawczy i słówko przeczące kein/e w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenie: nein, nicht, kein, oraz partykuła doch;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony w Mianowniku i Bierniku.

2. Funkcje językowe:

 • Czas wolny, hobby, wyrażanie swoich zainteresowań;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Opis bliskich osób, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, cechy charakteru;
 • Dni tygodnia, przedmioty i przybory szkolne, opinie dotyczące przedmiotów, przyborów szkolnych;
 • Czynności wykonywane na lekcjach;
 • Kraje niemieckojęzyczne, nazwy stolic, ważniejszych miast;
 • Kolory.

Klasa V szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchten, finden oraz modalnych;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek zwrotny;
 • Zaimek dzierżawczy w Mianowniku i Bierniku w lp. i mn.;
 • Zaimek nieosobowy es, man.

2. Funkcje językowe:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Nazwy czynności wykonywanych w różnych porach roku;
 • Meble, kolory, pokoje, opis pokoju;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Czas wolny, hobby, wyrażanie swoich zainteresowań;
 • Nazwy cech charakteru;
 • Pogoda;
 • Prośby i polecenia;
 • Formuły grzecznościowe typu: Wie bitte?, Darf ich?;
 • Urodziny, święta.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?;
 • Spójniki: weil, dass, ob;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas Präteritum czasowników haben i sein;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku;
 • Forma es gibt;
 • Okoliczniki miejsca i czasu;
 • Spójniki z szykiem prostym i przestawnym.

2. Funkcje językowe:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Urodziny, święta;
 • Zwierzęta, meble, ubrania;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji;
 • Zakupy;
 • Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się;
 • Zakończenie rozmowy (wyrażanie podziękowania).

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem, pytanie wo? wohin?;
 • Spójniki: weil, dass, ob, wenn;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas Präteritum czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku;
 • Forma es gibt;
 • Okoliczniki miejsca i czasu;
 • Zaimek pytający welcher, -e, -es.

2. Funkcje językowe:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Urodziny;
 • Zwierzęta, meble, ubrania, dyscypliny sportowe;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji, zakupy;
 • Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się, uprawianiem sportu;
 • Udzielanie rad;
 • Wyrażanie zamiaru, życzenia: Ich habe vor ..., Ich habe die Absicht... .

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Zaimek dzierżawczy i osobowy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika i przymiotnika;
 • Czas przyszły Futur I;
 • Przyimki z II, III, i IV przypadkiem;
 • Spójniki typu: um...zu, nachdem, bis, obwohl, dass, weil, ob;
 • Zdanie względne;
 • Czas przeszły Perfekt;
 • Czas przeszły Präteritum;
 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

2. Funkcje językowe:

 • Problemy młodzieży;
 • Święta;
 • Formalności graniczne;
 • W urzędach, na poczcie, dworcu kolejowym;
 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email