strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z historii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z historii odbędą się: 24.11.2022 r. - Pingwin i 18.04.2023 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową.

Konkursy z historii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Co to jest historia.
3. Jak poznajemy historię:

 • źródła historyczne
 • nauki pomocnicze historii

4. Czas w historii:

 • sposoby mierzenia czasu
 • ery, epoki, wieki
 • kalendarze

5. Polskie miasta i ich zabytki:

 • Kraków
 • Warszawa
 • Poznań
 • Gdańsk
 • Wrocław
 • Toruń

6. Regiony.
7. Biskupin:

 • wiek i wygląd osady
 • zajęcia mieszkańców

8. Ochrona zabytków.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Czas w historii.
3. Nauki pomocnicze historii.
4. Życie ludzi w czasach najdawniejszych.
5. Pierwsi rolnicy.
6. Życie, osiągnięcia i religia mieszkańców Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii
 • Izraela
 • Egiptu

7. Starożytne Indie i Chiny.
8. Starożytna Grecja:

 • położenie
 • zajęcia ludności
 • wychowanie dzieci
 • religia
 • filozofia i nauka
 • style w architekturze
 • sport i teatr

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV i V.
2. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • cywilizacje przedkolumbijskie
 • przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć
 • odkrywcy i konkwistadorzy

3. Renesans:

 • humanizm
 • wielcy twórcy i myśliciele renesansu

4. Reformacja i kontrreformacja.
5. Polska i Litwa pod rządami Jagiellonów:

 • demokracja szlachecka
 • rozwój gospodarczy ziem polskich
 • polityka zagraniczna Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta
 • polityka wewnętrzna ostatnich Jagiellonów
 • złoty wiek Jagiellonów

6. Pierwsi władcy elekcyjni i ich polityka.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • zmiany granic w Europie
 • próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie
 • sytuacja polityczno-gospodarcza w:
  - Królestwie Polskim
  - Wielkim Księstwie Poznańskim
  - Rzeczpospolitej Krakowskiej

3. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
4. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.
5. Romantyzm.
6. Wiosna ludów w Europie i na ziemiach polskich.
7. Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i  poł. XX w.
8. Europa i świat w II połowie XIX w:

 • Stany Zjednoczone
 • zjednoczenie Włoch i Niemiec
 • kolonializm

9. Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX i i poł. XX w.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII.
2. Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym:

 • konstytucje
 • prezydenci
 • reformy
 • pod rządami sanacji
 • odbudowa przemysłu
 • problemy narodowościowe
 • kultura i sztuka okresu międzywojennego.
 • sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym

3. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r.:

 • agresja Niemiec i Związku Sowieckiego
 • bitwy września 1939 r.

4. Rząd polski na uchodźctwie.
5. Polacy pod dwiema okupacjami:

 • polityka okupantów i ich zbrodnie
 • holocaust
 • konflikt polsko-ukraiński
 • Polskie państwo podziemne
 • Powstanie Warszawskie

6. Polacy na frontach II wojny światowej.
7. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.

 


Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Rozbiory Polski.
3. Powstanie kościuszkowskie.
4. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech.
5. Powstanie styczniowe:

 • przyczyny
 • przebieg
 • skutki

6. Polska i Polacy pod zaborami: rusyfikacja i germanizacja, strajk dzieci we Wrześni.
7. Wiek wynalazków:

 • wynalazki XIX w. i ich wynalazcy
 • Maria Skłodowska-Curie – pierwsza w dziejach kobieta – noblistka

8. Odzyskanie niepodległości przez Polskę:

 • I wojna światowa
 • działalność Józefa Piłsudskiego
 • wojna polsko-radziecka
 • osiągnięcia II Rzeczypospolitej

9. Zośka, Rudy i Alek - harcerze - bohaterowie:

 • wybuch II wojny światowej
 • sytuacja Polaków pod niemiecką okupacją
 • Szare Szeregi i ich akcje

10. Żołnierze niezłomni: „Inka” i Witold Pilecki.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Narodziny średniowiecznej Europy:

 • imperium Karola Wielkiego
 • wyprawy krzyżowe
 • system feudalny
 • kultura rycerska, mieszczańska i chłopska
 • rola i znaczenie Kościoła

3. Państwo polskie w okresie panowania Piastów:

 • państwo Mieszka I
 • państwo Bolesława Chrobrego
 • kryzys XI wieku:
  - Mieszko II
  - Kazimierz Odnowiciel
 • Bolesław Śmiały
 • Władysław Herman i Bolesław Krzywousty:
  - Bolesław i Zbigniew
  - wojny z Niemcami

4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego:

 • książęta dzielnicowi i ich dzielnice
 • zasada senioratu
 • stosunki z sąsiadami
 • najazdy Mongołów
 • próby zjednoczenia państwa polskiego

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2. Rzeczypospolita Obojga Narodów w XVI-I poł. XVIII w.:

 • ustrój i społeczeństwo
 • demokracja szlachecka
 • konfederacja warszawska
 • wolne elekcje i ich zasady
 • władcy elekcyjni i ich rządy
 • sytuacja gospodarcza
 • wojny
 • kultura i sztuka

3. Rzeczpospolita pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • pierwsze reformy
 • konfederacja barska
 • reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 maja
 • wojna w obronie konstytucji
 • rozbiory: przyczyny i skutki
 • twórcy polskiego oświecenia i ich dzieła

4. Rewolucja francuska:

 • przyczyny i skutki
 • nowe idee polityczne i społeczne
 • przemiany ustrojowe
 • dyktatura jakobińska

5. Europa napoleońska.
6. Sprawa polska w epoce napoleońskiej : Legiony Dąbrowskiego i Księstwo Warszawskie.
7. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej
2. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.:

 • wynalazki i odkrycia naukowe
 • narodziny kultury masowej i przemiany cywilizacyjne
 • upowszechnienie systemu konstytucyjnego
 • nowe idee i partie polityczne
 • rywalizacja kolonialna
 • rewolucja 1905 r.

3. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX w.
4. Rewolucja 1905 r. w Rosji i na ziemiach polskich.
5. I wojna światowa:

 • geneza
 • przebieg
 • nowy sposób prowadzenia wojny
 • skutki

6. Rewolucje rosyjskie.
7. Sprawa polska w I wojnie światowej.
8. Związek Sowiecki, Włochy i Niemcy w dwudziestoleciu międzywojennym.
9. II Rzeczpospolita:

 • walki o granice
 • kształtowanie ustroju państwa
 • konstytucje: marcowa i kwietniowa
 • gospodarka
 • polityka zagraniczna
 • kultura i nauka
 • społeczeństwo

10. Świat u progu II wojny światowej.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. Polska w latach 1945-1979:

 • nowe granice
 • komuniści u władzy
 • ustrój gospodarczy
 • pierwsze wybory parlamentarne
 • powstanie PZPR
 • konstytucja PRL
 • Poznański Czerwiec
 • Październik 1956
 • stosunki państwo-Kościół
 • socrealizm
 • Polska w czasach Władysława Gomułki i Edwarda Gierka
 • demokratyczna opozycja
 • Polski Czerwiec 1976
 • Jan Paweł II

3. Polska lat osiemdziesiątych:

 • wydarzenia Sierpnia ’80
 • powstanie NSZZ „Solidarność”
 • stan wojenny i jego skutki
 • obrady Okrągłego Stołu
 • wybory czerwcowe
 • gospodarka i plan Balcerowicza

4. III Rzeczpospolita:

 • przemiany polityczne i gospodarcze
 • Polska w NATO i UE
 • konstytucja z 1997 r.
 • organy władzy i ich kompetencje
 • polscy nobliści


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.