strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z historii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z historii odbędą się: 25.11.2021 r. - Pingwin i 28.04.2022 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z historii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Ulotka informacyjna - konkurs PINGWIN

Ulotka informacyjna - konkurs PANDA

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Co to jest historia.
3. Jak poznajemy historię:

 • źródła historyczne
 • nauki pomocnicze historii

4. Czas w historii:

 • sposoby mierzenia czasu
 • ery, epoki, wieki
 • kalendarze

5. Polskie miasta i ich zabytki:

 • Kraków
 • Warszawa
 • Poznań
 • Gdańsk
 • Wrocław
 • Toruń

6. Regiony.
7. Biskupin:

 • wiek i wygląd osady
 • zajęcia mieszkańców

8. Ochrona zabytków.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Czas w historii.
3. Nauki pomocnicze historii.
4. Życie ludzi w czasach najdawniejszych.
5. Pierwsi rolnicy.
6. Życie, osiągnięcia i religia mieszkańców Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii
 • Izraela
 • Egiptu

7. Starożytne Indie i Chiny.
8. Starożytna Grecja:

 • położenie
 • zajęcia ludności
 • wychowanie dzieci
 • religia
 • filozofia i nauka
 • style w architekturze
 • sport i teatr

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV i V.
2. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • cywilizacje przedkolumbijskie
 • przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć
 • odkrywcy i konkwistadorzy

3. Renesans:

 • humanizm
 • wielcy twórcy i myśliciele renesansu

4. Reformacja i kontrreformacja.
5. Polska i Litwa pod rządami Jagiellonów:

 • demokracja szlachecka
 • rozwój gospodarczy ziem polskich
 • polityka zagraniczna Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta
 • polityka wewnętrzna ostatnich Jagiellonów
 • złoty wiek Jagiellonów

6. Pierwsi władcy elekcyjni i ich polityka.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • zmiany granic w Europie
 • próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie
 • sytuacja polityczno-gospodarcza w:
  - Królestwie Polskim
  - Wielkim Księstwie Poznańskim
  - Rzeczpospolitej Krakowskiej

3. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
4. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.
5. Romantyzm.
6. Wiosna ludów w Europie i na ziemiach polskich.
7. Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i  poł. XX w.
8. Europa i świat w II połowie XIX w:

 • Stany Zjednoczone
 • zjednoczenie Włoch i Niemiec
 • kolonializm

9. Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX i i poł. XX w.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII.
2. Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym:

 • konstytucje
 • prezydenci
 • reformy
 • pod rządami sanacji
 • odbudowa przemysłu
 • problemy narodowościowe
 • kultura i sztuka okresu międzywojennego.
 • sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym

3. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r.:

 • agresja Niemiec i Związku Sowieckiego
 • bitwy września 1939 r.

4. Rząd polski na uchodźctwie.
5. Polacy pod dwiema okupacjami:

 • polityka okupantów i ich zbrodnie
 • holocaust
 • konflikt polsko-ukraiński
 • Polskie państwo podziemne
 • Powstanie Warszawskie

6. Polacy na frontach II wojny światowej.
7. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.

 


Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Rozbiory Polski.
3. Powstanie kościuszkowskie.
4. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech.
5. Powstanie styczniowe:

 • przyczyny
 • przebieg
 • skutki

6. Polska i Polacy pod zaborami: rusyfikacja i germanizacja, strajk dzieci we Wrześni.
7. Wiek wynalazków:

 • wynalazki XIX w. i ich wynalazcy
 • Maria Skłodowska-Curie – pierwsza w dziejach kobieta – noblistka

8. Odzyskanie niepodległości przez Polskę:

 • I wojna światowa
 • działalność Józefa Piłsudskiego
 • wojna polsko-radziecka
 • osiągnięcia II Rzeczypospolitej

9. Zośka, Rudy i Alek - harcerze - bohaterowie:

 • wybuch II wojny światowej
 • sytuacja Polaków pod niemiecką okupacją
 • Szare Szeregi i ich akcje

10. Żołnierze niezłomni: „Inka” i Witold Pilecki.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Narodziny średniowiecznej Europy:

 • imperium Karola Wielkiego
 • wyprawy krzyżowe
 • system feudalny
 • kultura rycerska, mieszczańska i chłopska
 • rola i znaczenie Kościoła

3. Państwo polskie w okresie panowania Piastów:

 • państwo Mieszka I
 • państwo Bolesława Chrobrego
 • kryzys XI wieku:
  - Mieszko II
  - Kazimierz Odnowiciel
 • Bolesław Śmiały
 • Władysław Herman i Bolesław Krzywousty:
  - Bolesław i Zbigniew
  - wojny z Niemcami

4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego:

 • książęta dzielnicowi i ich dzielnice
 • zasada senioratu
 • stosunki z sąsiadami
 • najazdy Mongołów
 • próby zjednoczenia państwa polskiego

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2. Rzeczypospolita Obojga Narodów w XVI-I poł. XVIII w.:

 • ustrój i społeczeństwo
 • demokracja szlachecka
 • konfederacja warszawska
 • wolne elekcje i ich zasady
 • władcy elekcyjni i ich rządy
 • sytuacja gospodarcza
 • wojny
 • kultura i sztuka

3. Rzeczpospolita pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • pierwsze reformy
 • konfederacja barska
 • reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 maja
 • wojna w obronie konstytucji
 • rozbiory: przyczyny i skutki
 • twórcy polskiego oświecenia i ich dzieła

4. Rewolucja francuska:

 • przyczyny i skutki
 • nowe idee polityczne i społeczne
 • przemiany ustrojowe
 • dyktatura jakobińska

5. Europa napoleońska.
6. Sprawa polska w epoce napoleońskiej : Legiony Dąbrowskiego i Księstwo Warszawskie.
7. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej
2. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.:

 • wynalazki i odkrycia naukowe
 • narodziny kultury masowej i przemiany cywilizacyjne
 • upowszechnienie systemu konstytucyjnego
 • nowe idee i partie polityczne
 • rywalizacja kolonialna
 • rewolucja 1905 r.

3. Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX w.
4. Rewolucja 1905 r. w Rosji i na ziemiach polskich.
5. I wojna światowa:

 • geneza
 • przebieg
 • nowy sposób prowadzenia wojny
 • skutki

6. Rewolucje rosyjskie.
7. Sprawa polska w I wojnie światowej.
8. Związek Sowiecki, Włochy i Niemcy w dwudziestoleciu międzywojennym.
9. II Rzeczpospolita:

 • walki o granice
 • kształtowanie ustroju państwa
 • konstytucje: marcowa i kwietniowa
 • gospodarka
 • polityka zagraniczna
 • kultura i nauka
 • społeczeństwo

10. Świat u progu II wojny światowej.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. Polska w latach 1945-1979:

 • nowe granice
 • komuniści u władzy
 • ustrój gospodarczy
 • pierwsze wybory parlamentarne
 • powstanie PZPR
 • konstytucja PRL
 • Poznański czerwiec
 • Październik 1956
 • stosunki państwo – Kościół
 • socrealizm
 • Polska w czasach Władysława Gomółki i Edwarda Gierka
 • demokratyczna opozycja
 • Polski czerwiec 1976
 • Jan Paweł II

3. Polska lat osiemdziesiątych:

 • wydarzenia sierpnia ’80
 • powstanie NSZZ „Solidarność”
 • stan wojenny i jego skutki
 • obrady Okrągłego Stołu
 • wybory czerwcowe
 • gospodarka i plan Balcerowicza

4. III Rzeczpospolita:

 • przemiany polityczne i gospodarcze
 • Polska w NATO i UE
 • konstytucja z 1997 r.
 • organy władzy i ich kompetencje
 • polscy nobliści


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email

logoCSE 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.