strona główna
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda Co? Gdzie? Kiedy?

EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z biologii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda).

Konkursy z biologii odbędą się: 27.11.2020 r. - Pingwin i 23.04.2021 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z biologii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa V szkoły podstawowej 

1. Biologia jako nauka:

 • czynności życiowe organizmów
 • organizmy wielokomórkowe
 • dziedziny biologii jako nauki

2. Biologia i sposoby jej poznania:

 • oobserwacje
 • doświadczenia
 • metoda naukowa i jej etapy

3. Budowa mikroskopu optycznego.

4. Budowa i czynności życiowe organizmów:

 • pierwiastki budujące ciało organizmów
 • podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach (białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne) i ich funkcje
 • komórka zwierzęca i jej budowa
 • komórka roślinna i jej budowa
 • komórka bakteryjna
 • samożywność i fotosynteza (substraty i produkty)
 • dlaczego rośliny przeprowadzają fotosyntezę?
 • chemosynteza
 • cudzożywność
 • roślinożercy, mięsożercy, wszystkożercy
 • pasożyty i półpasożyty
 • sposoby oddychania organizmów (oddychanie tlenowe, fermentacja, substraty i produkty
 • rozmnażanie płciowe i bezpłciowe

Klasa VI szkoły podstawowej 

1. Zwierzęta i ich królestwo:

 • cechy zwierząt
 • budowa organizmu zwierzęcego
 • kręgowce i bezkręgowce

2. Zwierzęta i ich tkanki:

 • rodzaje tkanek
 • obserwacje tkanek pod mikroskopem
 • krew jako tkanka płynna
 • cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek

3. Od parzydełkowców do pierścienic:

 • budowa parzydełkowców
 • postacie parzydełkowców
 • znaczenie parzydełkowców w przyrodzie
 • przedstawiciele parzydełkowców
 • płazińce i ich budowa
 • rozwój tasiemca
 • przedstawiciele płazińców
 • znaczenie płazińców
 • charakterystyczne cechy nicieni
 • choroby wywoływane przez nicienie
 • pierścienice w przyrodzie, ich budowa i znaczenie
 • przedstawiciele pierścienic

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Aparat ruchu – aktywny i bierny:

 • podział, budowa i znaczenie mięśni, szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości
 • higiena i choroby układu ruchu
 • budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy

2. Układ krążenia:

 • budowa i funkcja
 • budowa naczyń krwionośnych, serca
 • grupy krwi
 • proces krzepnięcia krwi
 • higiena i choroby układu krążenia
 • budowa i funkcje krwi

3. Układ odpornościowy:

 • budowa i funkcja
 • podział odporności
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Genetyka:

 • przebieg replikacji
 • podziały komórkowe
 • ekspresja informacji genetycznej
 • cechy kodu genetycznego
 • podstawowe pojęcia w genetyce, w tym: gen, genotyp, fenotyp, genom, kariotyp, homozygota, heterozygota, genofor, nukleoid
 • budowa kwasów nukleinowych i ich formy; budowa nukleotydu i nukleozydu
 • dziedziczenie cech u człowieka, w tym grup krwi; dominacja zupełna; I i II Prawo Mendla
 • podział i przyczyny zmienności, w tym: środowiskowa, rekombinacyjna i mutacyjna

2. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • właściwości populacji i interakcje międzypopulacyjne
 • poziomy troficzne; sieci zależności pokarmowych; łańcuchy troficzne
 • przegląd ekosystemów wodnych i lądowych; biomy na ziemi; strefy mórz, oceanów i jezior
 • sukcesja pierwotna i wtórna
 • krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie: węgla, azotu, fosforu, wody, dwutlenku węgla
 • zagrożenia i ochrona wód, powietrza i gleby

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 8.

 

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek;
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji
 • miejsca występowania tkanek roślinnych
 • tkanki pod mikroskopem
 • korzeń - funkcje, strefy korzenia, systemy korzeniowe, przekształcenia korzeni
 • łodyga - rodzaje pędów, budowa zewnętrzna łodygi, funkcje łodygi, przekształcenia łodygi
 • liść - główne funkcje liścia, budowa liścia, przekształcenia liścia

2. Mchy:

 • środowisko życia
 • budowa i znaczenie mchów
 • przedstawiciele mchów

3. Widłaki, paprocie i skrzypy:

 • miejsce występowania paprotników
 • charakterystyczne cechy paproci, skrzypów i widłaków
 • budowa zewnętrzna przedstawicieli paprociowych, widłakowych, skrzypowych
 • znaczenie paproci, widłaków i skrzypów w przyrodzie

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków
 • przedstawiciele skorupiaków
 • znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów
 • aparaty gębowe owadów
 • odnóża owadów
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach
 • przedstawiciele owadów
 • znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka
 • tryb życia pajęczaków
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków
 • przedstawiciele pajęczaków
 • znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka

2. Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków
 • wspólne cechy mięczaków
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów
 • znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Narządy zmysłów człowieka:

 • charakterystyka narządów zmysłów
 • wady wzroku i słuchu

2. Regulacja nerwowa:

 • podział układu nerwowego
 • charakterystyka układu nerwowego
 • budowa neuronu
 • odruchy i budowa łuku odruchowego
 • choroby układu nerwowego

3. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego
 • choroby przenoszone drogą płciową
 • od poczęcia do narodzin; rozwój płodu
 • ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia
 • od narodzin do starości
 • podstawowe metody i środki antykoncepcyjne

4. Układ oddechowy:

 • budowa i rola układu
 • mechanizm wymiany gazowej
 • oddychanie komórkowe
 • higiena i choroby układu oddechowego

5. Współczesne zagrożenia zdrowia. Równowaga wewnętrzna organizmu.
6. Zdrowie a cywilizacja. Czynniki chorobotwórcze. Drogi zakażenia. Choroby społeczne, cywilizacyjne, pasożytnicze, zakaźne i genetycznie uwarunkowane.
7. Pierwsza pomoc w przypadku zaburzeń krążeniowo-oddechowych.
UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty
 • organizm a środowisko
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne
 • strategie rozrodu - r i K
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych
 • materia i energia w ekosystemie
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu
 • biomy lądowe
 • sukcesja ekologiczna
 • zanieczyszczenia środowiska
 • gatunki inwazyjne
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów

2. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody:

 • rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji
 • odnawianie zasobów przyrody
 • zrównoważony rozwój
 • ochrona zasobów przyrody na co dzień

3. Genetyka:

 • genetyka klasyczna I i II Prawo Mendla
 • dziedziczenie cech - dominacja zupełna i niezupełna, kodominacja (dziedziczenie grup krwi), cechy sprzężone z płcią Hemofilia i daltonizm); zadania genetyczne
 • zmienność organizmów; zmienność mutacyjna; mutacje punktowe i chromosomowe liczbowe - przykłady chorób punktowych - autosomalnych recesywnych, dominujących oraz chorób chromosomowych liczbowych i strukturalnych oraz ich zapisy
 • przykłady cech recesywnych i dominujących u człowieka
 • pojęcia: kariotyp, genom, gen, genotyp, mutacja milcząca, spontaniczna, indukowana, dynamiczna, zmiany sensu, zmiany ramki odczytu

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 8.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email