strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z historii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z historii odbędą się: 26.11.2019 r. - Pingwin i 06.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z historii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Co to jest historia.
3. Jak poznajemy historię:

 • Źródła historyczne;
 • Nauki pomocnicze historii.

4. Czas w historii:

 • Sposoby mierzenia czasu;
 • Ery, epoki, wieki;
 • Kalendarze.

5. Polskie miasta i ich zabytki:

 • Kraków;
 • Warszawa;
 • Poznań;
 • Gdańsk;
 • Wrocław;
 • Toruń.

6. Regiony.
7. Biskupin:

 • Wiek i wygląd osady;
 • Zajęcia mieszkańców.

8. Ochrona zabytków.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Czas w historii.
3. Nauki pomocnicze historii.
4. Życie ludzi w czasach najdawniejszych.
5. Pierwsi rolnicy.
6. Życie, osiągnięcia i religia mieszkańców Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii;
 • Izraela;
 • Egiptu.

7. Starożytne Indie i Chiny.
8. Starożytna Grecja:

 • Położenie;
 • Zajęcia ludności;
 • Wychowanie dzieci;
 • Religia;
 • Filozofia i nauka;
 • Style w architekturze;
 • Sport i teatr.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
2. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • Cywilizacje przedkolumbijskie;
 • Przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć;
 • Odkrywcy i konkwistadorzy.

3. Renesans:

 • Humanizm;
 • Wielcy twórcy i myśliciele renesansu.

4. Reformacja i kontrreformacja.
5. Polska ostatnich Jagiellonów:

 • Demokracja szlachecka;
 • Rozwój gospodarczy ziem polskich;
 • Polityka zagraniczna Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta;
 • Polityka wewnętrzna ostatnich Jagiellonów;
 • Złoty wiek Jagiellonów.

6. Pierwsza wolna elekcja.
7. Polska pod rządami Stefana Batorego.
8. Polska za panowania Wazów:

 • Wojny XVII wieku;
 • Kultura baroku.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • Zmiany granic w Europie;
 • Próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie;
 • Sytuacja polityczno – gospodarcza w:
   - Królestwie Polskim;
   - Wielkim Księstwie Poznańskim;
   - Rzeczpospolitej Krakowskiej.

3. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
4. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.
5. Romantyzm.
6. Wiosna ludów w Europie i na ziemiach polskich.
7. Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i poł. XX w.
8. Europa i świat w II połowie XIX w:

 • Stany Zjednoczone;
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec;
 • Kolonializm.

9. Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX i i poł. XX w.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym:

 • Konstytucje;
 • Prezydenci;
 • Reformy;
 • Pod rządami sanacji;
 • Odbudowa przemysłu;
 • Problemy narodowościowe;
 • Kultura i sztuka okresu międzywojennego;
 • Sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym.

3. II wojna światowa:

 • Polski wrzesień ’39;
 • Rząd polski na uchodźctwie;
 • Polacy pod dwiema okupacjami;
 • Stosunki polsko-radzieckie;
 • Polskie Państwo Podziemne;
 • Powstanie Warszawskie;
 • Holocaust;
 • Polacy na frontach II wojny światowej;
 • Sprawa Polski w polityce międzynarodowej.

 

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po szkole podstawowej)

1. Uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji greckiej.
2. Formy ustrojowe i organizacja społeczeństw Aten i Sparty.
3. Charakterystyka wierzeń starożytnych Greków.
4. Najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych Greków.
5. Przemiany ustrojowe w państwie rzymskim z uwzględnieniem roli Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta.
6. Przemiany społeczne w państwie rzymskim z uwzględnieniem problemu niewolnictwa.
7. Charakterystyka wierzeń starożytnych Rzymian.
8. Geneza chrześcijaństwa i zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim.
9. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku państwa rzymskiego.
10. Najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych Rzymian.

 

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po gimnazjum)

1. Odrodzenie państwa polskiego, jego granice i sąsiedzi.
2. Czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego.
3. Wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa polskiego.
4. Charakterystyka ustroju II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji marcowej 1921 r.
5. Cele i skutki reformy Władysława Grabskiego.
6. Przyczyny i skutki przewrotu majowego.
7. Charakterystyka ustroju II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji kwietniowej 1935 r.
8. Główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej.
9. Konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow.
10. Położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej.

 


Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Współczesna Polska:

 • regiony Polski i ich zabytki;
 • ważne święta narodowe.

3. Historia - nauka o przeszłości:

 • najważniejsze pojęcia i nauki pomocnicze;
 • źródła historyczne i ich podział;
 • czas w historii i jego obliczanie.

4. Średniowiecze - epoka rycerzy i zamków.
5. Ważne postacie z dziejów Polski ich życie i dokonania:

 • Mieszko I i chrzest Polski;
 • Bolesław Chrobry - pierwszy król z dynastii Piastów;
 • czasy panowania Kazimierza Wielkiego;
 • Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło;
 • Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy;
 • Jan Zamoyski - wódz i mąż stanu;
 • bohaterowie wojen XVII wieku: przeor Augustyn Kordecki, hetman Stefan Czarniecki, król Jan III Sobieski;
 • Tadeusz Kościuszko i kosynierzy;
 • generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki;
 • Romuald Traugutt;
 • Józef Piłsudski i jego żołnierze;
 • Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Prehistoria i życie ludzi w czasach najdawniejszych:

 • rewolucja neolityczna;
 • narzędzia i sposoby ich wytwarzania;
 • epoki: kamienna, brązu i żelaza.

3. Cywilizacje Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii;
 • Egiptu;
 • Izraela.

4. Cywilizacje nad wielkimi rzekami: Indie i Chiny.
5. Cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu.
6. Najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze.
7. Chrześcijaństwo:

 • narodziny;
 • rozprzestrzenianie się i zasięg religii.

8. Bizancjum i świat islamu.
9. Średniowieczna Europa:

 • państwo Franków;
 • nowe państwa w Europie;
 • podziały społeczne;
 • rola kościoła;
 • średniowieczne miasto i wieś;
 • kultura rycerska i miejska;
 • rozłam między władzą papieską a cesarską w XI wieku;
 • przyczyny i skutki krucjat.

10. Państwo pierwszych Piastów.
11. Rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II.
12. Odbudowa i rozwój państwa za czasów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • przyczyny, skutki;
 • posiadłości kolonialne Hiszpanii i Portugalii;
 • Krzysztof Kolumb;
 • Vasco da Gama;
 • Ferdynand Magellan.

3. Renesans europejski:

 • charakterystyczne cechy;
 • najwybitniejsi przedstawiciele: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi, Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Kopernik, Galileusz, Jan Gutenberga ich dzieła i osiągnięcia.

4. Działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina.
5. Sobór trydencki i reforma kościoła katolickiego.
6. Polska ostatnich Jagiellonów:

 • demokracja szlachecka;
 • rozwój gospodarczy ziem polskich;
 • polityka zagraniczna i wewnętrzna;
 • złoty wiek w kulturze polskiej.

7. Osiągnięcia polskiego renesansu i reformacji:

 • pojęcia: renesans, reformacja, charakterystyczne cechy;
 • twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 • obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich.

8. Pierwsza wolna elekcja.
9. Polska pod rządami Stefana Batorego.
10. Obrana granic Rzeczypospolitej w XVII wieku:

 • wojny z Rosją;
 • powstanie Chmielnickiego;
 • potop szwedzki;
 • wojny z Turcją.

11. Skutki polityczne, społeczne i gospodarcze wojen w XVII wieku.
12. Barok i sarmatyzm.
13. Monarchia absolutna - Francja Ludwika XIV.
14. Cechy monarchii parlamentarnej na przykładzie Anglii.
15. Reformy oświeceniowe w Prusach, Rosji i Austrii.
16. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
17. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej:

 • przykłady naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego;
 • konfederacja barska;
 • Sejm Wielki;
 • Konstytucja 3 Maja i jej najważniejsze postanowienia;
 • konfederacja targowicka i jej następstwa.

 

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Materiał z klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Kongres wiedeński:

 • postanowienia;
 • „sto dni” Napoleona;
 • powstanie Świętego Przymierza;
 • Europa po kongresie wiedeńskim;
 • ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

3. Rewolucja przemysłowa:

 • przyczyny, przebieg i skutki;
 • najważniejsze wynalazki i odkrycia;
 • industrializacja;
 • kapitalizm.

4. Idee polityczne w Europie XIX i poł. XX wieku:

 • ideologia liberalizmu i konserwatyzmu;
 • idee narodowe;
 • tworzenie się ruchu robotniczego;
 • socjalizm i komunizm.

5. Królestwo Polskie - okres konstytucyjny.
6. Powstanie listopadowe i jego upadek.
7. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.
8. Położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem zabranych oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej.
9. Wielka Emigracja i ruch spiskowy w kraju.
10. Powstanie styczniowe - przyczyny, przebieg i skutki.
11. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
12. Europa i świat w II połowie XIX w.:

 • Stany Zjednoczone;
 • zjednoczenie Włoch i Niemiec;
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i wojna secesyjna;
 • kolonializm.

13. Pierwsze polskie partie polityczne.
14. I wojna światowa:

 • najważniejsze konflikty między mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX wieku;
 • przyczyny wojny - polityczne i gospodarcze, pośrednie i bezpośrednie;
 • specyfika działań wojennych: wojna pozycyjna, manewrowa, działania powietrzne i morskie;
 • postęp techniczny w okresie I wojny światowej.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. III Rzesza i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich: sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza przed wybuchem II wojny światowej i zagadnienia:

 • rozbijanie systemu wersalsko-lokarneńskiego;
 • polityka ustępstw Zachodu wobec Hitlera;
 • pakt Ribbentrop-Mołotow.

3. Polska w przededniu II wojny światowej.
4. II wojna światowa:

 • napaść na Polskę;
 • etapy wojny obronnej;
 • przykłady bohaterskich postaw Polaków;
 • nowe rodzaje broni;
 • okupacja niemiecka i sowiecka;
 • przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich;
 • polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego;
 • władze polskie na uchodźstwie;
 • powstanie warszawskie;
 • polityka Niemiec na terenach okupowanej Europy;
 • Polacy w koalicji antyhitlerowskiej;
 • przełomowe wydarzenia II wojny światowej;
 • wojna poza Europą;
 • państwa Osi i ich klęska.

5. Sprawa Polska pod koniec wojny;

 • konferencje Wielkiej Trójki;
 • ośrodki władzy komunistycznej w okupowanym kraju;
 • represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego;
 • Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

6. Konflikt polsko - ukraiński podczas II wojny światowej:

 • przyczyny, przebieg, skutki.

7. Świat po II wojnie światowej:

 • powojenny podział świata;
 • powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 • zimna wojna i wyścig zbrojeń;
 • sytuacja na Dalekim Wschodzie;
 • rozpad systemu kolonialnego;
 • przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email