strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PANDA. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z matematyki. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I-III liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z matematyki odbędą się: 22.11.2019 r. - Pingwin i 02.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z matematyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej
1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Liczby naturalne i działania:

 • zapisywanie i porównywanie liczb
 • rachunki pamięciowe
 • porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • dzielenie z resztą
 • potęgowanie liczb
 • kolejność wykonywania działań
 • działania pisemne
 • zadania tekstowe
 • oś liczbowa
 • szacowanie wyników działań

3. Systemy zapisywania liczb:

 • system dziesiątkowy
 • porównywanie liczb naturalnych
 • jednostki monetarne
 • jednostki długości
 • jednostki masy
 • system rzymski
 • kalendarz i czas

4. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
5. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa V szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 4.
2. Własności liczb naturalnych:

 • dzielniki
 • cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9
 • liczby pierwsze i liczby złożone
 • rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • wielokrotności
 • NWW i NWD liczb
 • średnia arytmetyczna liczb

3. Ułamki zwykłe:

 • ułamek jako część całości
 • liczby mieszane
 • ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 • porównywanie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • ułamki niewłaściwe
 • ułamek jako wynik dzielenia
 • dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 • mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 • obliczanie ułamka danej liczby
 • mnożenie ułamków
 • dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków

4. Figury geometryczne:

 • proste, półproste, odcinki
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • mierzenie długości
 • kąty
 • mierzenie kątów
 • wielokąty
 • prostokąty i kwadraty
 • obwody i pola prostokątów i kwadratów
 • koła i okręgi
 • skala na planach i mapach

5. Ułamki dziesiętne:

 • ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
 • zapisywanie wyrażeń dwumianowanych,
 • porównywanie ułamków dziesiętnych
 • dodawanie ułamków dziesiętnych
 • odejmowanie ułamków dziesiętnych

6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 5.
2. Ułamki dziesiętne:

 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • mnożenie ułamków dziesiętnych
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków dziesiętnych
 • szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • procenty a ułamki

3. Figury geometryczne:

 • kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • rodzaje trójkątów
 • miary kątów w trójkątach
 • równoległoboki i romby
 • miary kątów w równoległobokach
 • trapezy
 • miary kątów w trapezach
 • figury przystające
 • pola i obwody wielokątów
 • zależności między jednostkami pola

4. Liczby wymierne:

 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • potęgowanie liczb wymiernych
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • zaokrąglanie liczb
 • odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów
 • porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
 • wartość bezwzględna
 • dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
 • mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych

5. Prędkość, droga, czas.
6. Procenty:

 • jaki to procent
 • diagramy procentowe
 • obliczenia procentowe
 • obniżki i podwyżki
 • obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

7. Figury przestępne:

 • prostopadłościany i sześciany
 • przykłady graniastosłupów prostych
 • siatki graniastosłupów prostych
 • pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego.
 • zależności między jednostkami objętości.

8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6.
2. Procenty:

 • o ile procent więcej, o ile mniej
 • punkty procentowe
 • pbliczenia procentowe

3. Figury geometryczne:

 • przystawanie trójkątów
 • wielokąty foremne
 • układ współrzędnych

4. Wyrażenia algebraiczne:

 • zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • upraszczanie wyrażeń algebraicznych
 • zapisywanie równań
 • liczba spełniająca równanie
 • rozwiązywanie równań
 • zadania tekstowe
 • sumy algebraiczne
 • dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 • mnożenie sum algebraicznych

5. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
6. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 7.
2. Potęgi:

 • potęga o wykładniku naturalnym
 • iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 • potęgowanie potęgi
 • potęgowanie iloczynu i ilorazu
 • działania na potęgach
 • notacja wykładnicza

3. Pierwiastki:

 • działania na pierwiastkach

4. Liczby i działania:

 • działania na liczbach
 • działania na potęgach i pierwiastkach

5. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • zadania tekstowe
 • procenty w zadaniach tekstowych
 • przekształcanie wzorów
 • proporcje
 • wielkości wprost proporcjonalne

6. Figury geometryczne na płaszczyźnie:

 • twierdzenie Pitagorasa
 • zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 • przekątna kwadratu
 • wysokość trójkąta równobocznego
 • trójkąty o kątach 90, 45, 45 stopni oraz 90, 30, 60 stopni
 • odcinki w układzie współrzędnych

7. Zastosowania matematyki:

 • lokaty bankowe
 • VAT i inne podatki
 • podział proporcjonalny
 • obliczanie prawdopodobieństw

8. Graniastosłupy i ostrosłupy:

 • przykłady ostrosłupów
 • siatki ostrosłupów
 • pole powierzchni ostrosłupów
 • odcinki w graniastosłupach
 • objętość ostrosłupa
 • odcinki w ostrosłupach

9. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
10. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego. 

 

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po szkole podstawowej)
1. Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej.
2. Liczby rzeczywiste:

 • liczby naturalne
 • liczby całkowite, liczby wymierne
 • liczby niewymierne
 • rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 • potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym
 • logarytm i jego własności
 • procenty

3. Język matematyki:

 • zbiory, działania na zbiorach
 • przedziały, działania na przedziałach
 • rozwiązywanie nierówności
 • wyłączanie jednomianu przed nawias
 • mnożenie sum algebraicznych
 • wzory skróconego mnożenia
 • zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • wartość bezwzględna

4. Układy równań:

 • rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania
 • rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników
 • układy równań - zadania tekstowe

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa I liceum ogólnokształcacego (po gimnazjum)
1. Zakres materiału klasy 3 gimnazjum.
2. Liczby rzeczywiste:

 • liczby naturalne
 • liczby całkowite, liczby wymierne
 • liczby niewymierne
 • rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • pierwiastek z liczby nieujemnej
 • działania na pierwiastkach
 • pierwiastek nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej
 • potęga o wykładniku całkowitym
 • notacja wykładnicza
 • przybliżenia
 • procenty

3. Język matematyki:

 • zbiory i działania na zbiorach
 • przedziały, działania na przedziałach
 • rozwiązywanie nierówności
 • mnożenie sum algebraicznych
 • wzory skróconego mnożenia
 • zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • wartość bezwzględna
 • błąd bezwzględny i błąd względny

4. Funkcja liniowa:

 • sposoby opisu funkcji
 • wykres funkcji liniowej
 • własności funkcji liniowej
 • równanie prostej na płaszczyźnie
 • współczynnik kierunkowy prostej
 • warunek prostopadłości prostych

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa II liceum ogólnokształcacego
1. Zakres materiału klasy 1 liceum.
2. Sumy algebraiczne:

 • sumy algebraiczne
 • dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • mnożenie sum algebraicznych
 • zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 • równania kwadratowe - powtórzenie
 • równania wyższych stopni

3. Funkcje wymierne:

 • proporcjonalność odwrotna
 • wykres funkcji f(x) = a/x
 • przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OY
 • przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OX
 • wyrażenia wymierne
 • działania na wyrażeniach wymiernych
 • równania wymierne
 • wyrażenia wymierne - zastosowania

4. Funkcje wykładnicze i logarytmy:

 • potęga o wykładniku wymiernym
 • potęga o wykładniku rzeczywistym
 • funkcje wykładnicze
 • przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
 • logarytm
 • logarytm dziesiętny
 • logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
 • logarytm potęgi
 • zastosowania logarytmów

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa III liceum ogólnokształcacego
1. Zakres materiału klasy 2 liceum.
2. Rachunek prawdopodobieństwa:

 • reguła mnożenia, reguła dodawania
 • zadania kombinatoryczne
 • zdarzenia losowe
 • prawdopodobieństwo klasyczne

3. Statystyka:

 • średnia arytmetyczna
 • mediana i dominanta
 • odchylenie standardowe
 • średnia ważona

4. Stereometria:

 • proste i płaszczyzny w przestrzeni
 • graniastosłupy
 • odcinki w graniastosłupach
 • objętość graniastosłupa
 • przekroje prostopadłościanów
 • ostrosłupy
 • objętość ostrosłupa

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

 


Zakres tematyczny - PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej
1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Liczby naturalne i działania:

 • zapisywanie i porównywanie liczb
 • rachunki pamięciowe
 • porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • dzielenie z resztą
 • potęgowanie liczb
 • kolejność wykonywania działań
 • działania pisemne
 • zadania tekstowe
 • oś liczbowa
 • szacowanie wyników działań

3. Systemy zapisywania liczb:

 • system dziesiątkowy
 • porównywanie liczb naturalnych
 • jednostki monetarne
 • jednostki długości
 • jednostki masy
 • system rzymski
 • kalendarz i czas

4. Figury geometryczne:

 • proste, półproste, odcinki
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • mierzenie długości
 • kąty
 • mierzenie kątów
 • wielokąty
 • prostokąty i kwadraty
 • obwody prostokątów i kwadratów
 • koła i okręgi
 • skala na planach i mapach

5. Ułamki zwykłe:

 • ułamek jako część całości
 • liczby mieszane
 • ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 • porównywanie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • ułamki niewłaściwe
 • ułamek jako wynik dzielenia
 • dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

6. Ułamki dziesiętne:

 • ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
 • zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
 • porównywanie ułamków dziesiętnych
 • dodawanie ułamków dziesiętnych
 • odejmowanie ułamków dziesiętnych

7. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa V szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 4.
2. Własności liczb naturalnych:

 • dzielniki
 • cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9
 • liczby pierwsze i liczby złożone
 • rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • wielokrotności
 • NWW i NWD liczb
 • średnia arytmetyczna liczb

3. Ułamki zwykłe:

 • dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 • mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 • obliczanie ułamka danej liczby
 • mnożenie ułamków
 • dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków

4. Figury na płaszczyźnie:

 • kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • rodzaje trójkątów
 • miary kątów w trójkątach
 • równoległoboki i romby
 • miary kątów w równoległobokach
 • trapezy
 • miary kątów w trapezach
 • figury przystające

5. Ułamki dziesiętne:

 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • mnożenie ułamków dziesiętnych
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków dziesiętnych
 • szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • procenty a ułamki

6. Pola figur:

 • pola wielokątów
 • zależności między jednostkami pola

7. Graniastosłupy:

 • prostopadłościany i sześciany
 • przykłady graniastosłupów prostych
 • siatki graniastosłupów prostych
 • pole powierzchni graniastosłupa prostego

8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 5.
2. Liczby wymierne:

 • potęgowanie liczb wymiernych
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • zaokrąglanie liczb
 • odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów
 • porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
 • wartość bezwzględna
 • dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
 • mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych

3. Prędkość, droga, czas.
4. Procenty:

 • jaki to procent
 • diagramy procentowe
 • obliczenia procentowe
 • obniżki i podwyżki
 • obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

5. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • upraszczanie wyrażeń algebraicznych
 • zapisywanie równań
 • liczba spełniająca równanie
 • rozwiązywanie równań
 • zadania tekstowe

6. Figury przestrzenne:

 • pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego.
 • zależności między jednostkami objętości.

7. Zagadki i łamigłówki matematyczne
8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6.
2. Procenty:

 • o ile procent więcej, o ile mniej
 • punkty procentowy
 • obliczenia procentowe

3. Figury geometryczne:

 • przystawanie trójkątów
 • wielokąty foremne
 • układ współrzędnych

4. Wyrażenia algebraiczne:

 • sumy algebraiczne
 • dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 • mnożenie sum algebraicznych

5. Równania:

 • zadania tekstowe
 • procenty w zadaniach tekstowych
 • przekształcanie wzorów

6. Potęgi:

 • potęga o wykładniku naturalnym
 • iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 • potęgowanie potęgi
 • potęgowanie iloczynu i ilorazu
 • działania na potęgach
 • notacja wykładnicza

7. Pierwiastki:

 • działania na pierwiastkach

8. Ostrosłupy:

 • przykłady ostrosłupów
 • siatki ostrosłupów
 • pole powierzchni ostrosłupów

9. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
10. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 7.
2. Liczby i działania:

 • działania na liczbach
 • działania na potęgach i pierwiastkach

3. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • proporcje
 • wielkości wprost proporcjonalne

4. Figury geometryczne na płaszczyźnie:

 • twierdzenie Pitagorasa
 • zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 • przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
 • trójkąty o kątach 90, 45, 45 stopni oraz 90, 30, 60 stopni
 • odcinki w układzie współrzędnych

5. Zastosowania matematyki:

 • lokaty bankowe
 • VAT i inne podatki
 • podział proporcjonalny
 • obliczanie prawdopodobieństw

6. Graniastosłupy i ostrosłupy:

 • odcinki w graniastosłupach
 • objętość ostrosłupa
 • odcinki w ostrosłupach

7. Symetrie:

 • symetria względem prostej
 • oś symetrii figury
 • symetralna odcinka
 • dwusieczna kąta
 • symetria względem punktu
 • środek symetrii figury

8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email